63588. lajstromszámú szabadalom • Tengelyágyazás

Megjelent 1914. évi május hó 13-án, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68588. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Tengelyágyazás. LOMMATSCH ERNST GYÁROS EYTHRABAN ÉS SCHLICK H. PAUL ÉPÍTÉSZ GERABAN. A bejelentés napja 1912 junius hó 25-ike. Jelen találmány tárgya olyan tengely­ágyazás, mely különösen körforgógépek tengelyei számára alkalmas és célja az, hogy az eddigi ilynemű gépek csapágyain mutatkozó gyors kopást kiküszöbölje. Tudvalevő ugyanis, hogy a körforgógé­peknél, különösen pl. a centrifugál mosó­gépeknél a munkaanyag egyenlőtlen el­oszlása miatt a gépben lökések állnak elő, melyek a csapágyakat gyorsan tönkre te­szik. Jelen találmánynál azonban ezen hát­rányt egyszerűen azáltal kerüljük el, hogy a tengely nem csapágyakban va.n ágyazva, hanem egy reá ékelt futótárcsa közvetí­tésével közvetlen a körforgó tengely alatt elrendezett vízszintes segédtengelyre föl­erősített nagyobb keréken nyugszik, úgy hogy ha a körforgótengely mozgásban van, akkor a rajta lévő kis futótárcsa a nagy keréken legördül, miközben ez utóbbi is lassú forgást végez. Ilymódon a kopás a lehető legkisebb s szerkezet van alkalmazva arra is, hogy az esetleges ko­pás dacára is a futótárcsa állandóan a nagy kerékhez szoruljon, s esetleg fölfélé irányuló erőkomponensek a futótárcsát és így a körforgó tengelyt a nagy kerékről le ne dobhassák. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példakénti kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben, a 3. ábrán oldalnézetben ,míg a 4. és 5. ábrák a kétoldali rögzítő emel­tyűkart tüntetik föl. Az (a) körforgó tengely végcsapján a (b) kisebb tárcsa van fölékelve, mely köz­vetlen az (a) tengely alatt elrendezett s az (a) tengelylyel párhuzamos (d) segédten­gelyre ékelt (c) nagyobb keréken nyug­szik. Ez utóbbi golyós csapágyazással bír s az (a) tengely, illetőleg a (b) tárcsa for gásakor szintén mozgásba jön. Az (a) ten­gelyt az (e) emeltyűkar (f) golyós csap­ágyával körülöleli s a (g) csapjánál fogva a gépállványhoz elforgathatóan van erő­sítve, másik szabad vége pedig a (h) te­kercsrúgó hatása alatt áll s a (h) rúgó or­sóját képező rúdra van fűzve. (4. és 5. áb­rák.) A (h) tekercsrúgó célja az, hogy az (a) tengelyt helyzetében rögzítse még ak­kor is, midőn fölfelé irányuló erőhatások az (a) tengelyt illetőleg a (b) futótárcsát a (c) nagy kerékről ledobni igyekszenek. Kisebb teljesítményű gépnél és alacsony fordulatszám mellett elég csupán egy ilyen

Next

/
Thumbnails
Contents