63495. lajstromszámú szabadalom • Mentőkészülék közúti járművek számára

Megjelent 19 L4. évi május hó 7 -én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 63495. szám. V/g/l. OSTÁLY. Mentőkészülék közúti járművek számára. BRAND ANTAL MINTAASZTALOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 jnnius hó 19-ike. Jelen találmány tárgya közúti jármű­vek számára szolgáló oly mentőkészülék, mely biztosan megakadályozza azt, hogy a jármű által elütött egyén a kocsi kere­kei, illetve a kocsi alá kerüljön. A találmány tárgyának példaképem fo­ganatosítási alakját a mellékelt rajz tün­teti föl, melyen az 1. ábra a mentő készülékkel fölszerelt villamos közúti kocsi oldalnézetét, a 2. ábra ugyanennek alulnézetét, a 3. ábra pedig a kikapcsoló kilincsmű oldalnézetét mutatja. A rajz szerint az (1) villamos közúti kocsi mellső, egyszersmind hátsó végére is a (2) karok segélyével, a (3) csap kö­rül forgathatóan a (4) védő lemez ván elrendezve, mely készülhet vékony rugal­mas bádogból, vagy hálóval bevont keret vázból is. Ehhez teljesen hasonló (5) védőlemez fut végig a kocsi két oldalán is, mely azonban már fixen van szerelve a kocsi oldalaihoz és oldalról akadá­lyozza meg a kocsi kerekeihez való ju­tást. Ezen oldalsó védőlemezek vezetéké­ben van vezetve a (6) lap, melyet a ko­csi alsó részére szerelt (7) konzolra tá­maszkodó (8) rúgó állandóan külső, az 1. és 2. ábrákon pontozott vonalak által jelzett helyzetben igyekszik tartani. A (6) lap a (9) zsinór, vagy lánc dob köré csa­varodó (10) húzóközegek segélyével, ezen dob (11) tengelyének forgatásával a (8) rúgó hatásával szemben belső hely­zetébe hozható, melyben a (12) kilincsmű rögzítve tartja. A (12) kilincsmű, (13) nyúlvánnyal ellátott (14) kilincse a (4) védőlemezhez csuklósan kapcsolt (15) ki­kapcsoló rúddal áll szintén csuklós kap­csolatban, úgy hogy a (4) védőlemezt az 1. ábrán föltüntetett előre nyúló helyze­tében tartó (16) rúgó a (15) rúd közvetí­tésével a (14) kilincset a (12) kilincsmű (17) kilincskerekének fogai közé nyomja, miáltal ennek tengelye, s így a (9) dob rögzítve van. A készülék működése a következő: A haladó villamos kocsi elé kerülő egyénnel való összeütközés pillanatában a (4) védőlemez, amely rugalmas, s így semmi, vagy esetleg csak kisebb sérülése­ket idéz elő, a (3) csap körül a nyíl irá­nyában befelé elmozdul a (16) rúgó hatá­sával szemben maga előtt tolva a (15) ki­kapcsoló rudat. Ezen rúd mozgása köz­ben a (14) kilincset kiemeli a (17) kilincs

Next

/
Thumbnails
Contents