63469. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági kilincsalátámasztó

Megjelent 19 L4. évi május hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B469. szám. VlII/d OSZTÁLY. Biztonsági kilincsalátámasztó. DÉLL JÓZSEF MÜLAKATOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 május hó 6-ika. A jelen találmány tárgya biztonsági ki­lincsalátámasztó, mely egyszerű kezelése, olcsósága, valamint azáltal tűnik ki, hogy bármely ajtóra könnyen fölszerelhető. Lényegében erős fémpántból áll, mely csavarok segélyével a rögzítendő kilincs mellé erősíthetők úgy, hogy a tulajdonké­peni alátámasztanak fölfelé görbített része a pántnak fülébe, míg annak alsó része a pántnak fülébe, míg annak alsó része a pántnak alsó végébe akasztatik. Ezáltal a kilincs oly helytálló alátámasztást nyer, mely az ajtó nyitását teljességgel lehetet­lenné teszi. Használaton kívül az alátá­masztót mindenekelőtt a fémlemeznek alsó végéből emeljük ki, mire az a kengyelbői egyszerűen eltávolítható. Mellékelt rajz a találmány szerinti ki­lincsalátámasztót egy foganatosítási alak­jában tünteti föl, még pedig az 1. iábrán az ajtóhoz erősítendő pántot elölnézetben, a 2. ábrán ugyanazt oldalnézetben, a 3. Iábrán a pántba akasztandó alátámasz­tót elölnézetben, a 4. ábra oldalnézetben, az 5. lábra az ajtóra szerelt kilincsalátá­masztót mutatja. A (b) füllel ellátott (a) pántot (c) csa­varok segélyével a rögzítendő kilincs mellé erősítjük (1. ábra). Azután a (d) alátámasztanak fölfelé görbített (e) vé­gét (b) fülbe alsó (f) végét az (a) pántnak alsó végébe akasztjuk (4. ábra) úgy, hogy a (h) kilincs az alátámasz­tóra szorosan fölfeküdjék. Ekkor a ki­lincs annyira rögzítve van, hogy azt nyitni lehetetlen. Ha most a kilincset szabaddá akarjuk tenni, az alátámasztót (g) ívelt résznél fogva a pántból kiemeljük, mire az alátá­masztó könnyen kiesik. Természetes, hogy a jelen találmány szerinti biztonsági kilincsalátámasztó a ta­lálmány elvének megtartása mellett még sok más foganatosítási alakban is előállít­ható. SZABADALMI IGÉNY. Biztonsági kilincsalátámasztó, jellemezve azáltal, hogy a rögzítendő kilincs mel­lett alkalmas helyen pánt van megerő­sítve, melynek fülébe az alátámasztó­nak egyik vége beakasztatik, míg mán sik vége a pántnak alsó végébe szorít­tatik, oly célból, hogy a kilincs nyitása megakadályoztassék. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 VESZVÉNYTÁA8ASÁG NYOMDÁJA BUCAHE8Tt*.

Next

/
Thumbnails
Contents