63464. lajstromszámú szabadalom • Betét fegyverzett betonszerkezetek számára

Megjelent 1914. évi május hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 63464. szám. XVII/d. OSZTÁLY­Betét fegyverzett betouszerkezetek számára. SCHR01FF JAKAB MÉRNÖK BIELEFELDBEN. A bejelentés napja 1912 március hó 1-je. Jelen találmány tárgya betét fegyverzett betonszerkezetek számára. A találmány lé­nyege, hogy a betét összefonott acéldrót­szalagokból áll, melyeknek hosszdrótjai összefonás előtt kiegyenesíttettnek. Mellékelt rajzon látható jelen találmány több példaképeni kiviteli alakja: 1. ábra acéldrót-szalagot mutat, a fonás­mód föltüntetése nélkül, szélső fölfekvőfölü­leteknél, 2. ábra ugyanazt közbenső fölfekvőfölü­leteknél, 3. ábra az acéldrótszalagok göngyölésé­nek egyik kiviteli alakját, 4. ábra fonott acéldrótszalagot, 5. ábra ugyanazt fölhajlított fonórudak­kal; 6. ábra a 3. szerinti megoldásnak egy másik kiviteli alakját, 7. ábra rétegekben egymásfölé helyezett acéldrótszalagoknak nézetét; 8. ábra 7. ábrához tartozó keresztmet­szetet tüntet föl. Jelen találmány szerint az acéldrótszala­gokat például olykép állítjuk elő, hogy az egyes drótokat valamely géppel, melynek szerkezete jelen találmány lényegét nem befolyásolja és azért föltüntetve nincs, tet­szőleges számban egyenesre állítjuk, azután pedig több ve?etőhengeren való áthaladás és egy excenterhengerpáron való átvonulás után egymással összefonjuk. Az összefonás ill. szövés azáltal történik, hogy az egyes excenterek egymáshoz képest el vannak f ordítva, miáltal azok forgatásánál a drótok­nak egy része emeltetik, a mindenkori szom­szédos drótok pedig sülyesztetnek és az ily­kép keletkezett hézagba helyeztetik be 4. és 5. ábrákon látható módon egy-egy darab hullámos drót, miáltal a 4. és 5. ábrákon föltüntetett acéldrótszalagok keletkeznek. Ezeknek főképen az az előnye, hogy a be­tonszerkezetben föllépő feszültségek, nyo­mások, húzó, hajlító és kihajlító igénybe­vételek, a szerkezet teljes szélességében egyenletesen oszlanak el. Ezen acéldrótszalagok 1., 2. és 7. ábrá­kon látható módon hajlíthatok, vagy pedig kettéágazhatnak. 7. ábrán oly betonszerke­zet látható, melynél az acéldrótszalagok egymásra vannak rétegezve, míg 3. és 6. ábrákon oly kiviteli alak látható, melynél az aeéldrótszalagok csavarmenetekben fut­ják körül a betonmagot. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Betét, fegyverzett betonszerkezetek szá­mára, azáltal jellemezve, hogy az fonott acéldrót- szalagokból áll, melyeknek

Next

/
Thumbnails
Contents