63452. lajstromszámú szabadalom • Vasbetonfödém

Megjelent 1914. évi május hó 5-én. MAGY. g|% KIR. SZABADALMI j|Eí HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6B452. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Vasbetonfödém. MADARÁSZ LÁSZLÓ ÉPÍTÉSZ NAGYVÁRADON. A bejelentés napja 1913 május hó 10-ike. Jelen találmány tárgya oly vasbeton­födém, melynek vasvázát képező drót­háló a falakra mint egy függesztőmű van fölhelyezve, miáltal a teherátvitel szem­pontjából, valamint a drótok füzési ide­jét tekintve, igen lényeges előnyöket nye­rünk. E mellett az épület összes födém­részei is összeköttetnek, miáltal az összes födémek mintegy egészet képeznek s igy a teherbírás is kedvezőbb, s a falkötő­vasak többé-kevésbbé nélkülözhetők lesz­nek. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példakénti kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a vas­betonfödém hálózat fölülnézetben, a 2. ábrán annak (A—B) sik szerint való met­szetében. Az (1) falakra először a (3) tartóvasa­kat helyezzük el s azután ezek végei mögé a (2) vastagabb rudakat fektetjük, míg a falon kívül, de szorosan mellette a (4) rudakat helyezzük el; e két utóbbi rudat egymással a külön e célra készített (8) kapcsokkal tartjuk össze. Miután az ellen- | falon is elhelyeztük ezen rudakat, az egy­mással szemben lévő (4) rudakat a véko­nyabb (5) tartódrótokkal kötjük össze. Ezekkel keresztben a (6) drótokat fűzzük i hozzájuk, mire a váz a betonnal való be­öntésre készen van. A (4) rudakat egymással összekötő (8) kapcsok biztosítják az egyes mezők közti legszorosabb összefüggést úgy, hogy az ilyen födémek az eddigieket úgy teher­bírás, mint kedvező igénybevétel tekinte­tében lényegesen fölülmúlják. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vasbetonfödém, azáltal jellemezve, hogy a födémvázát alkotó és egymást keresztező pálcákból álló háló a fa­lakra helyezett vastagabb rudakhoz kapcsok segítségével függesztőmű gya­nánt van alkalmazva. 2. Az 1. alatt igényelt vasbetonfödém egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a hálózatot tartó s a teherviselő falakra helyezett rudak a falakra he­lyezett főtartók végei mögé van he­lyezve, oly célból, hogy ezáltal a fő­tartók útján megtámasztást nyerjen. 3. Az 1. alatt igényelt vasbetonfödém egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a hálózat szélein alkalmazott vastagabb drótot a falakra helyezett tartó rúddal összekötő kapcsok a tartófal két oldalán fölváltva vannak alkalmazva. (1 rajzlap mellékletlel.) - M.l RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA £U0AP£8Te*

Next

/
Thumbnails
Contents