63424. lajstromszámú szabadalom • Töltényhűvely alumíniumból és eljárás annak előállítására

Megjelent 1SÍ14. évi május Sió 5-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 63424. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Töltényhüvely alumíniumból és eljárás előállítására. WIESBADENER STANÍOL- UND METALLKAPSEL-FABRIK A. FLACH CÉG W1ESBADENBEN. A bejelentés napja 1913 február hó 3-ifea. A jelen találmány tárgya olyan töltény­­hüvely, amely lényegileg alumíniumból áll és további tárgyú eljárás előállítására. Végez­tek már több kísérletet ilyen aluminium­­töltényhüvelyek előállítására, mert az ilyen hüvelyek a lövész számára nagyon lénye­ges előnyöket nyújtanak és azokra nagy a szükséglet, amely azonban eddigelé kielégí­tetlenül maradt. Azok az okok, hogy miért nem lehetett eddig aluminium-töltényhüve­­lyeket alkalmazni, az alumíniumnak saját­ságos tulajdonságaiban fekszenek. Az alu­minium u. i. lágy, kevéssé duktilis,. keveset ellentálló és igen könnyen hajlandó arány­lag csekély nyomások alatt azonnal elsza­kadni. Ha ilyen, tisztán alumíniumból álló töltényeket használunk, akkor fenforog elő­ször az a veszedelem, hogy a töltényhü­vely mindjárt az első lövés után haszna­vehetetlenné válik, másodszor pedig, hogy a hüvely a csőben megakad és ekkor ter­mészetesen nagy zavarokra ad okot a fegy­ver további használatánál. Ezen okból eddig­elé teljesen lehetetlen volt az annyira elő­nyös alumínium hüvely előállítása, amely könnyűsége és azon tulajdonsága folytán, hogy a légköri és egyéb behatásokkal szem­ben változatlan marad, az eddig ismert hü­velyeknél sokkal előnyösebb. A jelen találmány célja már most olyan aluminium töltényhüvely előállítása, amely teljesen kifogástalan, az eddig ismert leg­jobb hüvelyeket messze fölülmúlja és amel­lett csekély előállítási költség tekintetében sem hagy semmi kívánni valót hátra. A találmány azon a felismerésen alap­szik, hogy a hüvelynek, ha á gyújtás végbe ment, épen a fenék közelében kell az explózió első lökését kitartania és ha a hüvely alumíniumból van, a fönt leírt hát­rányos módon fölmondja a szolgálatot. Ezen megfontolás alapján a jelen találmány szerint az aluminiumhüvelyt a következő módon állítjuk elő és bizonyos tekintetben megerősítjük. Az előállítás legegyszerűbb módja a rajz 1—8 ábráin van feltűntetve. Az 1. ábra (a) aluminiumhüvelyt mutat, amelynek domború (b) feneke van: Ezen domborított fenékre kívül (c) hüvelyt (2. ábra) húzunk föl, amely az alumíniumnál ellentállóbb anyagból, pl. sárgarézből áll. Ezután acélból vagy más rugalmas, fémből való (d) lemezt. (3., 4. és 5. ábra), amely rugalmas gyűrűvé van kiképezve, tolunk be á hüvelybe akképen, hogy az a fenékig ér­jen. Ha ezen rugalmas gyűrű be van he­lyezve, akkor a kéregpapírból vagy más e

Next

/
Thumbnails
Contents