63407. lajstromszámú szabadalom • Zárókupak palackok és hasonló tartányok részére

Megjelent 1914. évi inájus hó 5-én. MAGY. gW KIR. SZABADALMI W§B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63407. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Zárókupak palackok és hasonló tartányok részére. SPENGLER HENRY MÉRNÖK NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1913 április hó 1-je. Ismeretesek már palackok és hasonló edények elzárására szolgáló erősen dom­borított födéllel biró zárókupakok, me­lyek alsó szélükön a kupaknak a palack­fej peremén való megtartására rugós uj­jakkal vagy fülekkel vannak ellátva. Hogy ezeket a kupakokat az ujjaknak ki­kapcsolása . által nyissuk, a kupaktetőnek dómszerű boltozatára erős nyomást vagy ütést kell kifejtenünk, minek következ­tében a zárókupak megmaradó alakvál­tozást nyer úgy, hogy a kupak nem hasz­nálható újból minden további nélkül. Ily zárókupakoknál továbbá a köpenynek rugós fülekre való osztása is ismeretes már. A jelen találmány tárgya oly záró­kupakon eszközölt újítások, amelyeken az említett jellemzők megvannak, a ta­lálmány lényege pedig abban áll, hogy a kupak tetőj ének domborulata a fülek csekély mélységű bekapcsolásának meg­felelően oly alacsonyra van méretezve, hogy ez a domborulat már mérsékelt nyomásnál rugósan utána enged és a fü­leket kikapcsolja, gyenge ellennyomás által azonban ismét eredeti helyzetébe visszahozható úgy, hogy a kupak újból használható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának több példakénti kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra a jelen újszerű kupakkal ellá­tott palacknak oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó függélyes középmetszet, a 3. ábra hasonló metszet mint a 2. ábra nyitott kupaknál. A 4. ábra egy kupaknak távlati nézete, az 5. és 6. ábra a kupak két másik kiviteli alakjának függélyes középmetszete. A 7. ábra egy további kiviteli alaknak ol­dalnézete. A zárókupaknak valamilyen rugalmas anyagból, pl. bádogból készült köpenye ismert módon (11) fülekre van szétvágva, melyek a központos (16) domborúlattal ellátott (17) tetőtől indulnak ki és behaj­lított (12) végekkel bírnak, mely utób­biak a palackfejnek (14) karimájában ki­képezett (13) körhoronnyal kapcsolód­nak. Ha a palack a (15) tömítőtárcsának közbehelyezésével a kupakkal szabály­szerűen el van zárva, akkor a (16) dom­borúlat fölfelé néz és a kupak például a 2. ábrán föltüntetett alakkal bír. A pa­lacknak nyitása céljából a kupaknak (16) domborúlatát benyomjuk, aminek követ­keztében a (11) fülek, illetőleg azoknak

Next

/
Thumbnails
Contents