63379. lajstromszámú szabadalom • Szifonfejzár

Megjelent 191-1. évi április hó tfO-án. M AGY. SZABADALMI / % KIR. HIVAT /! 6BB79. szám, XVIí!/d. OSZTÁLY. gn——BBcn am a-asn T p H Szifoníejzár. KOZMA JÓZSEF FÜKÉSZGYÁRI IGAZGATÓ LAKYTELEKEN ÉS ZOLTÁN MIKLÓS ÜZLETVEZETŐ KECSKEMÉTEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 8-ika. A találmány lánnyá szifoníejzár, amely­nek rendeltetése, hogy a szifoníej szájcsö­­\ cnek elzárása állal lisztálalanságoknak a száj csőbe való jutását meggátolja. A találni ány lényege abban van, hogy a szifoníej szájcsövének kilépő végén egv zárószervet rendezünk el, ainelv a szifon- Sej szájesövél a szifon használaton kivüli állapotában tömílöen lezárja, emellett azonban egyszerű szerkezeténél fogva gyorsan és könnyen eltávolítható úgy. hogy a szifonnak a szokásos módon való használatát nem gátolja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak kél példaképem foganatosítási alakja van feltüntetve, még pedig az 1. ábra az egyik kiviteli alak metszete a szifonfejre szerelve záróhelyzelben, míg a 2. ábra ezen kiviteli alaknak az 1. ábrá­hoz képest 90-kal elforgatott nézete nvi­­folt állapotaim, a 3. és 4. ábra pedig a másik kiviteli alak metszete, ill. oldalnézete. Az 1. és 2. ábra föltűn letett kiviteli alak­­nal az (1) szifonfej (2) szájcsövének ki­­lépővégénél a szájcsö kerületére egy (3) gyűrű van erősítve, amelynek (4) sze­meibe az (5) esuklóslagok eiivik vége viun csuklósán erősítve. A esuklóslagok másik vége egy-egy (o) csapot fog körül, ame­lyek a (7) szeleplok peremére vannak erő­sítve. Ezen szeleptokban egy kúpos végé­vel a szájcsö kilépő nyílásába illeszkedő (2) szék p van vezetve, amelynek (9) nidja körül egy spirálrúgó van elren­dezve. A (9) szele])rúd végén egy rácsa­va roll (10) íoganlvúgombbal van fölsze­relve. A (2) szájcsö kilépövégén a (8) szelep kúpos végének megfelelően kúposán le van rézselve. A leírt szerkezet használata és műkö­dési módja a következő: A szifonpalack raktározása és szállí­tása. alatt, valamint a fogyasztónál hasz­nálaton kívül az új zárószerkezet részei az 1. ábrabeli helyzetet foglalják el, ami­dőn a (8) szelep a (7) szeleptokban lévő spirálrúgó nyomóhatása alatt a (2) száj­cső kilépő végére szorítva tarlatik. Ha a szifonpalackból folyadékot akarunk ki­bocsátani úgy. a (8) szelepei a (10) gomb­nál fogva a (7) tokban lévő rúgó össze­nyomása melleit kihúzzuk úgy, hogy a szelep vége a szájcsö lerézselt vége által

Next

/
Thumbnails
Contents