63375. lajstromszámú szabadalom • Fényképészeti sokszorosítókészülék

• Megjelent 1914. évi április hó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 63375. szám. lX/f. OSZTÁLY. Fényképészeti sokszorosító-készülék. HOLST LODEWYK JAN RUTGER GÉPÉSZMÉRNÖK LANSDOWNEBEN. A bejelentés napja 1911 október hó 3-ika. A találmány oly fényképészeti sokszoro­sító készülékre vonatkozik, amely az angol «Step and Repeat Machine» kifejezés alatt ismeretes. Eddig az ilyen készülékeknél a több rész-föl vétel fölfogására szolgáló érzé­keny fölületen a fölvételt azáltal létesítet­ték, hogy a rész-eredetit közvetlen érintke­zésbe hozták a föltilettel, vagy pedig azál­tal, hogy a rész-eredetieket optikai készü­lék révén az érzékeny fölületre vetítették. Az első esetben az érzékeny fölületen létesített fölvételek szükségképen a rész­eredetivel teljesen azonos nagyságú sok­szorosításra szorítkoznak, míg a második esetben az optikai készülék a fölvételt a rész-eredetivel egyenlő nagyságra, vagy nagyítva létesítheti, de a részeredetinél ki­sebb sokszorosítások létesítésére alkalmat­lan. Ez utóbbi készülékek tehát egy máso­dik vagy külön szerkezetet igényelnek az eredeti kép megfelelő mértékre való kiseb­bítése céljából. A találmány célja elsősorban oly készü­lék létesítése, mellyel egy érzékeny fölüle­tet rész-képfelvételeknek többszörösével födhetünk be, melyeknek mindegyike önma­gában tökéletes és nagyobbak vagy kiseb­bek, vagy azonos nagyságúak mint a rész­eredeti, mimellett e képek szükség esetén egymást úgy egészíthetik ki, mintha több rész-kép egy egyetlen összetett kép lenne. Ez utóbbi föltétel képezi a találmány máso­dik célját, melyet azáltal érünk el, hogy lehetővé tesszük a kép fölvételére szolgáló fölületnek saját síkjában való vízszintes és függélyes elmozgatását, még pedig oly ké­szülékekkel, melyek az érzékeny lemez tar­tójára átvitt előre megállapított mértékű eltolást annyiszor ismétlik, ahányszor ez a készülék méretei foljtán lehetséges, még pedig oly pontossággal, hogy az egyes be­állítások között az eltérés 1/40 mm alatt marad, úgy, hogy az esetleges hiba szabad szemmel már nem vehető észre. 1. ábra egy teljes készülék oldalnézete 2. ábra annak homloknézete, 3. ábra a készülék hajtótengelyének záró­müvét nagyított homloknézetben, 4. ábra pedig részben metszett oldalné­zetben mutatja, míg az 5. ábra a beállítógyűrű elreteszelésének egy részletét metszetben mutatja. Az 1. és 2. ábrán az ismert vetítő készü­lék (5) jelzésű. A (6) alzat függélyes (7 és 8) oszlopait fölül a velük egyesített (9) ge­renda hidalja át. A bordaszerű magaslattal

Next

/
Thumbnails
Contents