63192. lajstromszámú szabadalom • Csuklós pánt ajtók és más lengethető tárgyak részére

Megjelent 1914. évi április hó 22-én. MAGY. gü* Kill. SZABADALMI HH HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68192. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Csuklós pánt ajtók és más lengethető tárgyak részére. SOSS JÓZSEF FÖLTALÁLÓ BROOKLYNBAN. A bejelentés napja 1913 április hó 9-ike. Elsőbbsége 1912 április hó 15-ike. Jelen találmány ajtókhoz és más len­gethető testekhez való csuklós pántokra vonatkozik, főleg pedig az 1,009.108,;, 1,011.512. és 1,019.096. sz. amerikai sza­badalmi leírásokban ismertetett láthatat­lan csuklós pántokra. Ezek a sarokpán­tok vagy csuklós pántok egy szilárdan álló karnak, vagy állványnak és egy len­gethető ajtónak vagy más lengethető résznek az összekötésére szolgálnak. Ezek az ajtók, vagy lengethető részek a hivat­kozott szabadalmi leírásokban ismertetett módon lehetnek kiképezve és az egyik vagy másik értelemben lengethetők. A találmány célja, hogy a pántnak a szilárdan álló állványhoz, vagy kerethez való erősítésére oly eszközöket léte­sítsünk, melyek lehetővé teszik, hogy az ajtó, vagy a lengethető rész az állványról gyorsan és könnyen levehető és éppen olyan gyorsan és könnyen ismét vissza­helyezhető legyen. Ily pántok főleg auto­mobilok és más jármüvek ajtóihoz na­gyon alkalmasak, mivel á pánt úgy van kiképezve, hogy az ajtó a pántnak részei­ről könnyen levehető akkor, ha a jármü­vet tisztítani akarjuk, ami által megaka­dályozzuk, hogy a pántnak részeihez víz ne jusson. A berendezés továbbá úgy van létesítve, hogy a víz az ajtó állványának vájataiba sem hatolhat be, amely vája­tokban az ajtónak behelyezésénél a csuk­lós pánt részei feküsznek. A találmány szerint ugyanis az ajtót tartó állványon egy tok van megerősítve, mely a pántnak csuklórészeit fölveszi akkor, ha az ajtót beakasztjuk. A pántnak és tokjának meg­felelő kiképzése által megakadályozzuk, hogy az ajtót tartó állvány meg ne sérül­jön akkor, ha az ajtót kiemeljük vagy be­akasztjuk. A csatolt rajzon a találmány tárgyának több példakénti kiviteli alakja látható. Az 1. ábra a pánt fölvételére szolgáló tok­nak elölnézete, a 2. ábra pedig oldalnézete az 1. ábrán be­rajzolt nyíl irányában nézve. A 3. ábra az egyik pántfélnek és pedig annak, amely az 1. és 2. ábrán föltüntetett tokba behelyezhető, előlnézetét mutatja. A 4. ábra ugyanennek a pántrésznek ol­dalnézete, a 3. ábrán berajzolt nyíl irá­nyában nézve. Az 5. ábra az ajtónak és az ajtótartó áll­ványnak egy részét, valamint a jelén pántnak egyik kiviteli alakját az 1. és 3. ábra 5—5 vonala szerinti metszetében

Next

/
Thumbnails
Contents