63138. lajstromszámú szabadalom • Folyadékporlasztó

Meglelent 1914. évi április hó 21-én. MAGY. KIK. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6B138. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Folyadékporlasztó. THE PEROLIN FABRICATION P. BRICK CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1913 március hó 18-ika. A jelen találmány oly folyadékporlasz­tókra vonatkozik, melyeknél a szívó sze­lepnek hüvelyalakú fészke az egyik oldal felől van szivattyúhengerbe beszerelve. Az eddigi ily porlasztóknál a szívó szelep­hez csak nehezen lehet hozzáférni, mivel előbb a szivattyúhengert a folyadéktar­tályból ki kell venni és csak azután lehet a szelepfészket a szivattyúhengérről lesze­relni. Ezen munka hosszadalmas, sől gyakran nem is foganatosítható, mivel a szivattyúhenger a legtöbb esetben a folya­déktartállyal össze van forrasztva. A jelen találmány szerint ezen hátrány azáltul van beszüntetve, hogy a szívó szelep a szi­vattyúhenger mellső vége felől hozzáfér­hető. Ezen célból, a szivattyúhenger mellső végén elrendezett nyomó-szelep­fészek könnyen kivehetően van ezen hen­gerbe beszerelve és a szívószelepnek hü­vdyalakú fészke fölül nyitott, illetőleg a szivattyúhengernek belső falától legalább1 a szelepgolyónak méretével kiáll úgy, hogy a nyomó szelep fészkének levétele után a szívó szelep a szivattyúhengerből eltávolítható. A nyomó szelep fészke a szívó szelepig lefelé nyúló toldattal bír. mely a szelepgolyónak előreesését meg­gátolja. Hogy a nyomó löketnél a szívó­szelep golyója a nyomó szelep fészkének imént említett toldatát el ne zárhassa, ez utóbbinak alsó vége kúposán van kiké­pezve, mely kúpos fölület a szelepgolyót visszatartja. A szívó szelepnek egy célszerű foga­nat osítási alakjánál annak hüvelyalakú része csak kevéssel nyúlik be a szivattyú­hengerbe és a nyomó szelepnek toldata vékony cső alakjában a szívó szelepen túl terjed, 'miáltal a szelepgolyónak előre­vagy hátraeesése igen egyszerű módon akadályoztatik meg és a szelepgolyó a n\omó szelepnek toldatát el nem zárhatja. A mellékelt rajzban a találmány tárgya három foganatosítási alakjában függélyes metszetben van föltüntetve. Az (1) szivattyúhenger, melyben a (2)í dugattyú működik, a|(3) folyadéktartály­bsn van elhelyezve és mellső végén a nyomó szelepnek (4) fészkét hordja, mely a szivattyúhengerrel csavarolás útján köimyen fölbonthatóan van összekötve. A szivattyúhenger falán át befelé nyúló, hüvelyalakú (5) szívó-szelepfészek az 1. és 2. ábrák szerint szabad végén rézsúto­j san el van metszve úgy, hogy az, fölső ol-

Next

/
Thumbnails
Contents