63134. lajstromszámú szabadalom • Készülék facelluloza kezelésére

Megjelent 1 »14. e\i április hé 21-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jjfjjf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63184. szám. IV//i OSZTÁLY. Készülék facellulóza kezelésére. STANDARD ALCOHOL COMPANY CÉG NEW-YORKBAN MINT TOMLINSON GEORGE HERBERT CHICAGÓI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1913 január hó 12-ike. Elsőbbsége 1912 január hó 29-ike. A. jelen találmány tárgya készülék fa- | cellulózának vagy más celluzóza-tartalmú nyersanyagoknak kezelésére terpentin vagy más illó termékek és erjeszthető cukor előállítása céljából. A készüléknek egyik kiviteli alakját föl­tüntető mellékelt rajzon, az 1. ábra függőleges metszet a készülék középpontján keresztül, a 2. ábra I—I vo­nala mentén, ahol a vízgőz és illó gőzök vezetékei nézetben láthatók, a 2. ábra a főzőkazánnak és a gőzelve­zetö vezetékeknek elülnézete a tartó osz­lopok elhagyásával, a 3. ábra a főzőkazánnak és vezetékeinek fölülnézete, míg a 4. ábra a főzőkazán belsejében elrende­zett csöveket tünteti föl nagyobb lép­tékben. A fémlemezből készült (1) főzőkazán (digesztor) belül saválló (2) téglákkal van bélelVe, amelyek az alkalmazásra kerülő hidrolizáló szernek ellenálló, alkalmas kölőanyagba vannak rakva. Kénsav vagy kénessav használata esetén kötőanyagként az ólomgelét (ólomoxid) és glicerin keve­réke igen jól használható. Szükséges, hogy a bélés jó vastag és jó hőszigetelő legyen | s így a főzőkazán tartalmára a belsejébe hatoló friss gőz hasson, valamint a gőz­lecsapódás annyira korlátoztassék, hogy a massza az egész müvelet folyamán laza, áteresztő és nedvszívó állapotban marad­jon meg. A főzőkazán az anyag bevezetésére és kiürítésére egy (3) buvónyílással, azon­fölül pedig egy (4) kifúvó csappal van fölszerelve, mely utóbbi a főzőkazán bizo­nyos helyzetében az (5) kifúvó csővel köt­hető össze. A főzőkazán üreges (6, 7) csa­pokra van szerelve, s a (8) csavar segít­ségével forgásba hozható. A készüléket előnyösen akként hasz­náljuk, hogy a főzőkazánba vízgőzt és valamely hidrolizáló szert vezetünk be, majd a gőzöket kiszívjuk belőle, annél­kül azonban, hogy forgó mozgását meg­szakítanók. Ezen műveletek végezhetése céljából a megrajzolt kivitel szerint a főzőkazán belsejében tengelyirányban az üreges (6) csapon keresztülhaladó (9) cső van helytállóan elrendezve, amelynek (10) lyuksorozatán keresztül a vízgőz a beadagolt anyag belsejében hatolhat. Ez a gőzvezeték egy (11) záró szeleppel van j fölszerelve és a (13) szeleppel szabályozott

Next

/
Thumbnails
Contents