63104. lajstromszámú szabadalom • Háttámasztó alátét

Megjelent 191 4 . évi április hó 18-án. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68104. szám Vlll/f. OSZTÁLY Háttámasztó alátét. « KRANZ JAKOB MÉRNÖK NEUKÖLLNBEN ÉS SCHÜTZE GÜNTHER KERESKEDŐ BERLIN/m FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 22-ike. Elsőbbsége 1912 november hó 26-ika. A találmány tárgya tebttámasztó alátét, amelyet például ágyban, kereveten vagy más effélén fekvő egyének használhatnak a mellkas erőteljes fölemelésére, amikor is az alátét a tüdőre és a fölsö testre jó­tékonyan hat, továbbá a mell- és hát­izmok fejlődését és erősödését előmoz­dítja. Külön megemlítendő, hogy az alá­tét szélessége, illetve helyesebben annak hossza csak oly nagy, hogy a karok sza­badon lefelé mozgathatók, miáltal szá­mos különböző kargyakorlat végezhető. Az alátéten való fekvésnél a fölső testnek ide-oda mozgatása útján a hát erőteljes masszázsnak vethető alá, anélkül, hogy ezen célra idegen segítséget kellene igénybe venni. A találmány tárgyát tevő alátét hidból és fölfekvési fölületből áll, amely az em­beri hát alakjának megfelelően van ala­kítva és előnyösen kissé párnázva van, mi mellett annak hossza úgy van meg­szabva, hogy a karok szabad mozgását lefelé gátolja. Lényeges azonban, hogy az alátét használat közben magas­ságát és szélességét, hosszát, alakját és körvonalait lényegesen ne változtassa, hogy a kivánt cél, a hát homorú alátá­masztása tényleg eléressék, vagyis az alá­tét a fölső testet a kivánt fekvési helyzet­ben állandóan megtartsa. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak több foganatosítási alakja példakép­pen van föltüntetve. Az 1. és 2. ábrában föltüntetett fogana­j tosítási alak a kissé rugalmas (a) acél­bádoglemezkeretből áll, amelynek hossz­mérete nagyobb, mint szélessége. Az alá­tét emellett csak oly hosszú, hogy a karok szabad mozgását lefelé nem akadályozza. A fémkereten előnyösen puha és kissé rugalmas (b) fölfekvési párnázat van el­rendezve. A fölfekvési fölület maga a hát alakjához van alakítva és pedig akképen, hogy a fölület lejtős és egy helyen, elő­nyösen középen a hátgerinc számára (c) mélyedéssel van ellátva, hogy az illető testrész számára mindenütt egyenletes fölfekvési fölülétet kapjunk. Az (a) keret (d) oldalrészei fogantyúk gyanánt vagy akképen is lehetnek kiképezve, hogy rögzítésre szolgálhatnak, sőt úgy is ren­dezhetők be, hogy pl. olvasásnál a karok alátámasztására használhatók. A (d) ol­dalrészek lejtős meghosszabbítása útján az alátét kis mértékben rugalmassá te­hető és ezáltal annak keménysége bizo­nyos fokig csökkenthető.

Next

/
Thumbnails
Contents