63097. lajstromszámú szabadalom • Gyógyszertartalmú gőzzel táplálandó gőzfürdőszekrényhez való gőzkazán

— 2 az (a) födelet üzem közben nem kell utána­állítani. A nedvek visszavezetésére a 2. és a 3. ábra szerint a lecsöpögő növénynedveket fölvevő (k) gyüjtőtér alatt egy (1) fenék­kamra van elrendezve. A (k) és (1) tereket egy kívülről az (m) tolóka vagy más alkal­mas zárószerv segélyével elzárható (n) nyílás köti egymással össze. A (k) térbe az (o) gőzvezeték és az (1) fenékkamrába egy elágaztatott (p) gőzvezeték van bevezetve, melyek az (o', p') csapok segélyével elzár­hatók. A (q) folyadékállásmutató a (k) tér­ben lévő folyadék magasságát jelzi. A 2. ábra szerint a fölső (r) kazántér egyetlen­egy, az (s') csap segélyével elzárható (s) vezeték révén van az (1) fenékkamrával összekötve, míg a 3. ábra szerint az (s) vezetékből egy, a (t') csap segélyével elzár­ható (p) vezeték van elágaztatva, amely az (u) gyógynövénytérbe torkollik. Amint az 5. ábrán látható, a növényeket tartalmazó (v) kazán az (o) vezeték révén a (w) gőzkazánnal és az (x) vezeték révén az (y) gőzfürdőszekrénnyel áll összeköttetés­'ben, míg egy elágaztatott (x') vezeték közön­séges gőzfürdők előállítását teszi lehetővé. A gőz bevezetése előtt az (a) szitafödelet úgy állítjuk be, hogy a növények eléggé földuzzadhatnak anélkül, hogy a szitafödél lyukait eldugaszolhatnák. Ha egy idő múlva a (k) térben elég nagy nedvmennyiség gyülemlett össze, amelynek mennyiségéről a (q) folyadékállásmutató tájékoztat, úgy az (m) tolattyút megnyitjuk, az (o') csapot pedig részben vagy egészen zárjuk úgy, hogy a nedv az (1) fenékkamrába folyik le. Ennek megtörténtével az (m) tolókát ismét zárjuk és a (p') csap megnyitása által gőzt vezetünk az (1) fenékkamrába, amely a nedveket már most az (s) vezetéken keresz­tül a kazán fölső részébe nyomja. Aszerint, amint a lecsöpögő nedvek többé vagy kevésbé telítettek, ami az alkalmazott gyógy­növények minémúségétől függ, a 2. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) szitafödelet többé vagy kevésbé lesülyesztjük úgy, hogy a nedvek vagy közvetlenül a növényekbe térnek vissza és azokban telítődhetnek, vagy pedig a nedvek a fölső (i) kazántérbe fecs­kendeztetnek be, amelyből azután az el­vonuló gőzzel együtt közvetlenül a gőz­szekrénybe jutnak. Az utóbbi esetben az (o') csapot a nedvátvezetés közben csak részben zárjuk el. A 3. ábra szerinti kiviteli alaknál a ned­veket az (1) kamrából a (p') vagy (o') csap megnyitása által közvetlenül a gyógy­növényekbe, vagy pedig az (1) térbe vezet­hetjük. A találmánybeli kazánszerkezet a gyógy­növények legmesszebbmenő kihasználását és ezáltal jobb gyógyhatást, valamint tete­mes költségmegtakarítást tesz elérhetővé. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gyógyszertartalmú gőzzel táplált gőz­fürdőszekrény számára való gőzkazán, azáltal jellemezve, hogy az (u) gyógy­növénytér (a) szitafödele a magasssági irányban beállíthatóan van elrendezve és a (d) kazánfalhoz nyomódó rugalmas (f) karok segélyével van miudenkori hely­zetében rögzítve, oly célból, hogy a gyógynövények tehermentesíttessenek és a gyógynövénytér a növények mennyi­ségéhez, valamint azoknak üzem közben való megduzzadásához alkalmazkod­hassék. 2. Az 1. pontban igényelt gőzkazán kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy az (a) szitafödél az (f) rugalmas karok (a) rései­ben eltolhatóan és rögzíthetően van el­rendezve. 3. Az 1. pontban igényelt gőzkazán kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy az (a) szitafödelet tartó rugalmas (f) karok az (s) kazánfödélen keresztül kifelé vannak vezetve. 4. Az 1—3. pontokban igényelt gőzkazán kiviteli alakja, jellemezve egy, a lecsöpögő gyógynövénynedveknek a kazán alsó részéből annak fölső részébe a szita­födél fölé vagy alá a gőznyomás segé­lyével való visszavezetésére szolgáló vezeték elrendezése által. 5. Az 1—4. pontokban igényelt gőzkazán

Next

/
Thumbnails
Contents