63094. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vonatok önműködő megállítására

Megjelent 1914. évi április hó 18-án. MAGY. ggr* KIR. SZABADALMI fial HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6B094. szám. V/a/2. OSZTÁLY. Berendezés vonatok önműködő megállítására. FIALKOVICS ADOLF BÁNYÁSZ DIÓSGYŐRI-VASGYÁRBAN. A bejelentés napja 1913 jtmius hó 12-ike. Jelen találmány tárgya oly berendezés, mellyel az egy- és ugyanazon vágányon haladó vonatok önműködően biztosan meg­állíttatnak, minek következtében vonat­összeütközés minden körülmények között meg van akadályozva. Lényegében a találmány szerinti berende­zés abban áll, hogy a mozdonyvezető ren­des helyén a mozdonyon egy hallgatóval és mikrofonnal fölszerelt telefonkészülék és -egy jelzőszerkezet van elrendezve, melyek ugyancsak a mozdonyon lévő akkumulátor­ból nyerik áramukat, mely a mozdonyve­zető sátrának tetejéhez erősített áramszedő útján a fölső vezetékbe vezettetik, minek következtében az ugyanazon vágányon szembe jövő vonat bizonyos szakaszon (pl. két kilométeren belül) áramkört zár, amelybe iktatott telefonkészülék, illetve csöngő avagy villamos lámpa automatikusan működésbe jön. A mellékelt rajzon jelen találmány sze­rinti berendezés egy példaképem foganato­sítási alakban vázlatosan van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán nézetben, a 2. ábrán fölülnézetben, míg a 3. ábrán telefonkészülék és jelzőszerkezet kapcsolása látható. A mozdonyvezető (1) sátrában a (2) akku­mulátor van elhelyezve, amelyből kiinduló vezetékek egyrészt a (3) átkapcsoló közve­títésével a telefonkészülékkel, illetve jelző­szerkezettel vannak összekapcsolva, más­részt a (4) áramszedő útján az (5) póznák karjain elszigetelten ágyazott (6, 7) légve­zetékhez van kötve. Ezen áramkörbe a (3) átkapcsoló segélyével beiktatott (8) telefon­készülék, valamint (9) jelzőszerkezet van iktatva úgy, hogy rendes körülmények kö­zött az átkapcsoló a jelzőszerkezettel áll összeköttetésben. Minthogy a mozdonyoknak berendezése teljesen azonos, vagyis mindegyik mozdony (2') akkumulátorral, (3') átkapcsolóval, (8') telefonkészülékkel, (9') jelzőszerkezettel és (4') áramszedővel van ellátva, ennek követ­keztében zárt áramkör keletkezik, mihelyt ugyanazon vágányon egy bizonyos szaka­szon belül, amely célszerűen legalább is két kilóméternek választandó, egy másik vonat szembe halad, amikor is mindkét mozdony vezetője még kellő időben fékez­het úgy, hogy a vonatok összeütközése tel­jesen elhárítható. A (8) telefonkészülék arra szolgál, hogy veszély esetén a moz­donyvezetők egymással szóbelileg is érint­kezhessenek.

Next

/
Thumbnails
Contents