63053. lajstromszámú szabadalom • Önműködő szabályozású gőzfejlesztő, amelyben az elgőzölögtetendő víz közvetlenűl érintkezik a füstgázokkal

Megjelent 1914. évi április hó 11-én. MAGY. ^^ KIR. ^feKgiíaí^ SZABADALMI wSS HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B053. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Önműködő szabályozású gőzfejlesztő, amelyben az elgőzölögtetendő víz közvetlenül érintkezik a füstgázokkal. LEMALE CHARLES MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 november hó 15-ike. Elsőbbsége 1911 november hó 18-ika. Az olajjal fűtött kazánok hátrányai onnan •erednek és rossz hatásfokuk annak tulaj­donítandó, hogy a fém a meleget lassan ereszti át, a gázok tökéletlenül égnek el, sugárzás­ból jelentékeny veszteségek származnak és nagy melegmennyiség száll el a füstgázok­kal a légkörbe. A jelen találmány szerint a gőzfejlesztő hatásfokát akként növeljük, hogy az elgő­zölögtetéshez szükséges hőt közvetlenül visszük át az égő gázokról a vízre, s a gőzfejlesztő működését önműködőlég szabá­lyozzuk. A hatásfokot növelő javítások főként ab­ban állnak, hogy 1. nyomás alatt tökéletes elégést létesí­tünk egy vízhűtéses köpennyel körülvett tűztérben, amelyben a gázok hőmérsékletét még némi finom vízpermet is mérsékli; 2. az elgőzölögtetés pillanatszerűleg be­következik, amennyiben a vizet finoman el­osztott állapotban, egymás fölött körben el­rendezettlyuksorokból befelé szökellő permet­rétegekben bocsátjuk az égő gázokhoz, amelyek a permetrétegeken sorjában átha­ladnak ; 3. biztosítjuk a gáz- és gőzkeverék hőmér­sékletének" szabályszerűségét akként, hogy az elgőzölögtetendő víz mennyiségét egy tolattyú segítségével szabályozzuk, melyet a gáz- és gőzkeverékbe merülő hőfok-sza­bályozó vezérel közvetlenül; 4. önműködőlég szabályozzuk a levegő és olaj mennyiségét, hogy a karburáláB mérve bárminő erősségű tüzelés esetén is állandó maradjon. A mellékelt rajz példaképen a találmány tárgyának egyik kiviteli alakját tünteti föl függőleges metszetben. Az (A) vezetéken nyomás alatt beömlő levegő áthatol a (C) szabályozó hatásának alávetett kettős (B) szelepen, s a (D) cső­toldaton az (E) süveg belsejébe áramlik. A szivattyúval az (F) csövön benyomott olaj keresztülmegy a (G-l) tolattyú (G) részein, s a (H) porlasztóba jut, amely a tüzelő­anyagot sokszoros (Hl) sugarakra osztja szét. Az elégés az (I) tűztérben következik be. amelyet víz vesz teljesen körül, hogy sugárzás folytán veszteségek ne keletkez­hessenek. A nyomás alatt álló víz, amely a külső (II) köpenyben kering, innen a máso­dik (12) köpenybe megy át és fölmelegedve jut az (13) gyűjtőbe, amelynek több (14) lyuksorán már majdnem gőzzé vált állapot­ban egymás fölött szökellő permetrétegek-

Next

/
Thumbnails
Contents