63023. lajstromszámú szabadalom • Vevőkészülék elektromos hullámok számára

Megjelent 1914. évi április lió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL S Z A B A D A L MI L EIR A S 6302B. szám. VII/j. OSZTÁLY. Vevőkészülék elektromos hullámok számára. SCHNEIDER FERDINÁND MÉRNÖK FULDÁBAN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 13-ika. Elektromos hullámoknak nagy távolság­ból való fölvételére ú. n. detektorokat használnak. Ezek azonban az ú. n. fritte­rekkel szemben azon hátránnyal bírnak, hogy általuk a fölvett jeleket nem a Morse­írókészüléken kapjuk, hanem csakis akusz­tikailag vehetjük föl. Jelen találmány tárgyánál ezen hátrányt azáltal küszöböljük ki, hogy egy detektor­áramkört közvetlenül vagy közvetve egy fritteráramkörre hagyunk hatni, miáltal lehetővé válik a Morse-készüléket az ed­dig elért legnagyobb távolságokra is mű­ködtetni. A csatolt rajzon például öt különböző kapcsolás van föltüntetve. Az 1. ábrán az (1) légvezeték a (2) te­kercseléssel bír, amelyhez a (3) vezeték változtathatóan van kapcsolva, mely a (4) kondenzátor közbeiktatásával az (5) föld­vezetékhez vezet. A (3) vezeték a (6) ve­zeték útján a (7) telep egyik sarkával van összekötve, mely telep másik sarka a (6) vezetékkel a nagy (9) ellenálláson át van összekötve. A (11) telefon egyrészt a (10) vezeték által a (9) ellenálláshoz változtat­hatóan Van kapcsolva, másrészt a (16) te­kercselésen és (10) vezetéken át az (5) vezetékkel van összekötve. A (6, 10) ve­zetékhez a (8) detektor van kapcsolva. A (12) fritter a (16) tekercselésben fekszik és a (14) elemmel, valamint a (13, 15) Morse-írókészülékkel együtt egy áramkört képez. A 2. ábrán a (16) tekercselés el van hagyva és e helyett a (16) vezeték a (12) fritter mellett közvetlen közelségben azzal párhuzamosan halad. A 3. ábrában a (12) fritter a (8) detek­torral párhuzamosan a (6) és (16) vezeté­kekkel van összekötve. A vevőkészülék ismert módon akként mű­ködik, hogy a (8) detektor gerjesztésénél a (8, 16, 11, 10, 9, 7, 6) áramkör záratik és nyittatik, mimellett annak indukcióha­tásai a (16) tekercselés által a (12) frit­terre vitetnek át, miáltal a (12, 13, 14) áramkör záratik, mely a kopogtató által ismert módon ismét szétválasztatik, illető­leg nyittatik. A 2. ábra szerinti kapcsolásnál a fritter vezetővé tétele a vele párhuzamos (16) ve­zeték által éretik el. A 3. ábra szerinti kapcsolásnál a (12) frittert a vele párhuzamosan kapcsolt (8) detektor teszi vezetővé. Hogy a fritterre gyakorolt indukcióha­tást fokozzuk, a 4. ábra szerint a detek-

Next

/
Thumbnails
Contents