63009. lajstromszámú szabadalom • Téglalevágó

Megjelent 1914. é\i április lió lO-én. A1AGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68009. szám. XVII/C. OSZTÁLY. Téglalevágó. FLESCHHUT GEORG MÉRNÖK DURLACHBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 13-ika. Elsőbbsége 1912 március hó 26-ika. Jelen találmány szállítóberendezéssel el­látott oly téglalevágókra vonatkozik, me­lyeknek vágó sodronyai az agyagszalag mozgásirányához rézsútosan vezettetnek. Ezen szállítóberendezés eddig a llevágó­nák meghosszabbítása volt úgy, hogy a le­vágó és szállítóberendezés sokkali nagyobb helyet vesz igénybe, mint maga a levágó. Ezért a találmány értelmében a vágósod­ronyokát hordó láncok vagy effélék úgy vannak elrendezve, hogy a szállítóberen­dezés a láncok általi közbe fogott téren belül helyezhető el. Ez azáltal lehetséges, hogy ezen láncok négy vagy több keréken futnak és így négyszöget vagy sokszöget képeznek, melyben a szállítóberendezés van elhelyezve. Szállítóberendezéssel 'ellátott oly tégla­levágók, melyeknél a szállítóberendezés a levágott téglákat az agyagszalagtól önmű­ködően távolítja tel, már1 ismeretesek ugyan, de a találmány szerint a tudvalevően , az agytagszalag által hajtott (szállítóberendezés mozgása sebességét a láncok kapcsolómű segítségével egyszerű módon gyorsítják úgy, hogy a téglák a lehető legegyszerűbb módon az ismert kölcsönös távolságokban jutnak a szállító hevederre; ezen távolsá­gok, amint ismeretes, a tégláknak a szál­lító hevederről való kényelmes leszedését teszik lehetővé. 1 A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja van föltün­tetve, és pedig az 1. ábrán oldalnézete, a 2. ábrán az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszete, a 3. ábrán az 1. lábra C—D vonala szerint vett vízszintes metszete. Az (a) vág!Ó sodronyokat két (b) lánc hordja, melyek a (c) állványban ágyazott négy-négy (d, e, f, g) lánckerék körül vannak vezetve. Ezen lánckerekek közül a (d) kereket a (h, i) fogaskerekek a (k) hengerrel kapcsolják. A (k) henger az (n) lánckerekek és az (o) lánc útján a (p) hen­gerrel van kapcsolva. Az agyagsajtó száj­csövét (r), a belőle kihatoló agyagszala­got (s) jelzi. Az (a) láncok általi közbe fogott négy­szögön belül azon berendezés van elhe­lyezve, mely a levágott téglákat az agyag­szalagtól eltávolítja és tovább szállítja. Ezen berendezés egymás mögött ágyazott több (t) hengerből, az (u) hengerből és a (v) szállító hevederből áll. Ezen szállító­berendezést kapcsolómű az (e) lánckerék­kel kapcsolja. A kapcsolóművet az (e)

Next

/
Thumbnails
Contents