62949. lajstromszámú szabadalom • Téglák, mész és hasonlók égetésére való körkemence

Megjelent 1914. évi április ii ó 7-én . MAGY. KIR. SZABADALMI jBBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62949. szám. XVII/c. OSZTÁLY. Téglák, mész és hasonlók égetésére való körkemence. SEBEK JÓZSEF MÉRNÖK PILSENBEN. A bejelentés napja 1912 október hó 14-ike. Elsőbbsége 1910 november hó 15-ike. A találmány tárgya téglák, mész és ha­sonlók égetésére való körkemence, amely­nél a fütőgázak a kemence talapzatában elrendezett, tolókák által elzárható nyílá­sokon át húzódnak a magában zárt füst­csatornába. E nyílásokat eddig rendsze­rint a külső fal közelében rendezték el, úgy hogy a füstgázak erősen fojtva egyol­dalúan léptek ki a kemencekamrából. Hogy a füslhuzam a kamra egész szélessé­gére egyenletesen osztassék el és ennek folytán a fűtögázak fojtása lényegesen csökentessék, valamint az árú egyenlete­sen égettessék, a nyílásokat az égetőcső egész szélességére kiterjedő rések gyanánt képezzük ki. A tolókák, melyek ennek megfelelő hosszal birnak, a kemence talapzatába vannak sülyesztve és kihúzott helyzetük­ben egy a kamráktól oldalt a kemence talapzatában elrendezett térben foglalnak helyet, amelyben könnyen hozzáférhetően vannak vezetve. A használati helyzetben lévő tolókák fölé homokot töltünk. A találmánybeli kemencének példaké­pem kiviteli alakja a mellékelt rajzon van van föltüntetve, még pedig az 1. ábra a kemence függélyes met­szete, a 2 ábra közvetlenül a kemenceür fölött vett vízszintes metszet félakkora lépték­ben rajzolva, mint az 1. ábra, a 3. ábra az 1. ábra x—x vonalán keresz­tül vett vízszintes metszet, a 4. ábra a tolókán keresztül a füstcsa­torna irányában vett függélyes metszet, míg az 5. és 6. ábrák a tolókát tüntetik íöl hosz­metszetben és fölülnézetben. Az égetőcsatoma a szokásos módon egymás mögött elrendezett vagy beragasz­tott papírlapok által különválasztott (I, II) kamrákból állnak. Az egyes kamrák vé­gein a kemenceürben egy annak egész szélességére kiterjedő résalakú füstnyílás van elrendezve, amely egy vízszintesen vezetett (b) tolóka segélyével tetszőlege­sen nyitható és zárható. A (b) tolóka elő­nyösen egy bádogszekrényből áll, amely chamotte-téglával van kirakva (5. és 6. ábra). E szekrény szélesebb, mint a rés­alakú fenéknyílás és az (f) lemez hornyai­ban eltolhatóan van vezetve. Kívül a ke­mencét körülvevő fal alatt minden tolóka előtt egy-egy (g) akna van alkalmazva, amely lépcsőkkel van ellátva. Ezáltal a (k) boltozat alatt lévő szűk (1) folyosó hozzáférhetővé válik. Az akna bejárata

Next

/
Thumbnails
Contents