62921. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lépcsőkorlát csavarjainak rögzítésére

__ Megjelent 1914. évi április iiő 7-én. MAGY. jgl* KIR. SZABADALMI fgm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62921. szám. XlI/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés lépcsőkorlát csavarjainak rögzítésére. TÓTH ELEK MŰLAKATOS LÚGOSON. A bejelentés napja 1913 február hó 19-ike. A lépcsőkorlátok csavarjainak s általában vascsavaroknak kőbe való beerősítése eddig oly módon történt, hogy kőbe először a csavarátmérőnek megfelelő lyukat fúrtak, a lyukat vésővel csonkagula alakú üreggé szélesítették ki, ezután behelyezték az is­meretes kőcsavarokat s a esavar és üreg közti teret ólommal, vagy kénnel kiöntöt­ték s csak a száradás után lehetett a csa­vart meghúzni. Mint ebből látható, a csavaroknak eddigi megerősítése meglehetősen időrabló és így költséges is, annál is inkább mivel nagyobb épületen fölerősítendő csavarokhoz tekin­télyes mennyiségű ólmot is kellett fölhasz­nálni. Az elért eredmény mindamellet a mai megerősítési módnál mégsem kielégítő, mert az aránylag puha ólom a csavar erősebb meghúzásánál utána enged úgy, hogy a megerősítés különösen az üregnek kevésbbé lelkiismeretes kidolgozásánál, nem megbíz­ható. Jelen találmány tárgya most már olyan eljárás és berendezés, melynek segélyével a csavaroknak megerősítése gyorsan és megbízhatóan történik. A találmány lényege abban az eljárásban rejlik, hogy a kőbe egy, a csavar átmérőjénél valamivel nagyobb lyukat fúrunk s azután egy külön erre a célra alkalmas szerszámmal a lyuknak belső végét egy körülfutó csatornával kibővítjük. Ezen kibővítésbe fog kapaszkodni a csa­varnak megfelelő oldalnyúlványa, ami miatt természetesen a csavart hossztengelye irá­nyában két vagy három részre kell oszta­nunk, hogy a csavart a lyukba beilleszthes­sük. Ha a beillesztés megtörtént, a csavart egyszerűen minden ólom vagy kénbeöntés nélkül meghúzzuk, mire a csavar szilárdan áll. A mellékelt rajzban a találmány szerinti eljárás foganatosítására szolgáló csavar és hozzátartozó lyukfúró szerszám van ábrá­zolva és pedig az 1. ábrán a fölerősítő csavar a kőbe erő­sítve függőleges metszetben, a 2. ábrán a lyukfúrószerszám egy kiviteli alakja' részben metszve a 3. ábrán a fölerősítőcsavarnak kereszt­metszete, a 4. ábrán a fölerősítőcsavarnak kereszt­metszete egy másik kiviteli alakban,- az ! 5. ábrán a lyukkiszélesítés által nyert körül futócsatorna keresztmetszete, a 6. ábrán az előbbi egy másik kiviteli alakban, a 7. ábrán a kőbe erősített fölerősítőcsavar­nak egy másik kiviteli alakja függőleges metszetben, s a

Next

/
Thumbnails
Contents