62913. lajstromszámú szabadalom • Vízelőmelegítőberendezés

__ Megjelent 1914. évi április iiő 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62913. szám. XXI/c OSZTÁLY. Vízemelőberendezés. SZAKÁCS JÁNOS ÓRÁS ÉS SINKOVITZ JÁNOS KISBIRTOKOS SZARVASON. A bejelentés napja 1913 március hó 20-ika. A találmány tárgya vízemelőberendezés, amely a víznek valamely alacsony nívó­ról tetszőleges magasabb nívóra csekély munkaszükséglettel és igen jó mechanikai effektussal való emelését teszi lehetővé. A találmánybeli berendezés lényege oly szerkezet alkalmazásában van, amelynél vízemelés közben a súrlódási veszteségek a minimumra csökkentetnek, az emelő­mozgás közben pedig örvénylések keletke­zése és fölösleges víztömegek mozgatása teljesen el van kerülve. E célból a talál­mánybeli berendezésnél a víz emelésére egy dugattyú helyett szereplő föl- alá moz­gatható cső szolgál, amely oly hosszúra van választva, hogy a megemelt víz tartá­nyának fenekétől a vízoszlop nívóján fö­lül nyúl, és amelynek alsó részében, az alsó szélétől a löketmagasságnak meg­felelő távolságban egy harántfal van be­építve, amely alatt célszerűen egy a cső­nek munkaterével kapcsolatban álló lég­párna van kiképezve. A cső alsó része a víztartány fenekén elrendezett és egy alsó vízkamrával közlekedő, fölül nyitott cső­darabra illeszkedik, amelyen függélyes irányban eltolható, mimellett ezen kam­rában megfelelő szelepek vannak elren­dezve, amelyek a víz útját szabályozzák. A találmánybeli berendezésnek egy pél­daképein foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán függélyes hosszmetszetben, a 2. ábrán pedig alaprajzban. Amint a rajzon látható, a megemelendő vizet tartalmazó (1) tartánnyal kapcsolat­ban egy (2) vízkamra van elrendezve, amely az (1) tartánnyal egy vagy több be­felé nyíló (3) szelep révén közlekedik. A (2) vízkamrát egy (4) födél zárja le, amely egyben az (5) tartány fenekét képezi és amelyből egy rövid (6) cső indul ki fölfelé. Ez a (6) cső alul és fölül nyitott és alsó peremével tömítően van a (4) födél meg­felelő nyílásába beépítve. A (4) födélen továbbá egy vagy több kifelé nyíló (7) nyomószelep van elrendezve, amelyek a megemelt víz összegyűjtésére szolgáló (5) tartányba nyílnak. Ezen tartányba egy; alsó végével a (6) csőre tolt (8) cső van elrendezve, amely alsó részén (9, 10) ha­rántfalakkal van ellátva. A (6) és (8) csö­vek egymással érintkező részei között megfelelő tömítés van alkalmazva. A (9) falban egy (11) nyílás van elrendezve, amelyen keresztül a (8) csőnek munkatér

Next

/
Thumbnails
Contents