62912. lajstromszámú szabadalom • Csap

Megjelent 1914. évi április lió 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62912. szám. XXI/d. OSZTÁLY­Csap. CARL SUCZEK ÜZEMVEZETŐ WSETINBEN. A bejelentés napja 1913 márciup hó 8-ika. Elsőbbsége 1912 miroias hó 2-ika. A jelen találmány olyan csapra vonat­kozik, ahol a forgóban sugárirányú moz­gást végző tömítőbetét van, mely a tömí­tendő szabad keresztmetszetet lezárja; a találmány tárgya a betétnek gépi műkö­désű szorító készüléke, melynek révén a csapot akkor is alkalmazhatjuk, amikor a tömítöbetétre ellennyomások juthatnák Az idetartozó vázlatos rajz jelen talál­mány tárgyának példája gyanánt egy há­romágú csapot tüntet föl. Az 1. ábra a csap hosszmetszete, a 2. ábra a csatlakozó csonkák középvo­nalában vett keresztmetszet. Az (a) tok hengeres furatában van a hozzá alakított (b) forgó, melynek (c) hor­nyában van beillesztve a sugárirányban mozgatható (d) tömítőbetét. A betétet az a nyomás szorítja a tömítendő kereszt­metszetre, amelyet a csapon átfolyó közeg a betét hátlapjára gyakorol. Már most, hogy hasonló csapokat olyan vezetékben is használhassunk, ahol a be­tétet a tömítendő keresztmetszettől visz­szaszorítani igyekvő ellennyomás léphet föl, a (h) nyúlványok segélyével (a) tok­ban középpontosan vezetett forgóbán egy középponti, kúpos (1) furat, ebben pedig egy beleillő és a forgó tengely irányában elmozgatható (k) tövis van. A tövis kö­penye nyomófölület gyanánt hat. A forgóköpeny (c) hornyába illesztett (d) tömítőbetéten egy, a forgó testén sugár­irányban befelé nyúló (m) toldat, vagy borda van, melynek háta, mint második nyomófölület, úgy működik együtt a (k) tövis köpenyével, hogy a tövis mindenkori eltolásakor a (d) tömítőbetét vagy sugár­irányban kifelé, a tömítendő keresztmet­szetre rászorul, vagy pedig szabaddá vá­lik annyira, hogy meglazul. A tövis köny­nvíí szabályozása és az adott helyzetben való önműködő rögzítés, evvel együtt a betét önműködő rögzítése végett is a tö­vist (n) csavarorsó alakjában kivezetjük a forgónak (i) szelencével tömített fölső ré­szén, amely orsónak anyamenetei a forgó­ban magában vannak, és rajta egy (o) fo­gantyú is van. Természetesen bármely más, kívülről kezelhető beállító és rög­zítő készüléket is alkalmazhatunk a (k) szabályozó tövishez, de a megrajzolt csa­varorsó a legegyszerűbb és legbiztosabb. A találmányt nemcsak háromágú, ha­nem bármely más csap esetén is alkal­mazhatjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents