62906. lajstromszámú szabadalom • Önműködő adogatóberendezés hengerművekhez

Megjelent 1914. évi április hó 7-én. MAGY. ^ KIR. - SZABADALMI JgH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62906. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Önműködő adogató berendezés hengerművekhez. BLECH- & METALLWARENFABR1K M. HERCKA & C° CZÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1913 február hó 14-ike. Elsőbbsége 1912 február hó 16-ika. Jelen találmány tárgya eltolhatóan i ágyazott munkadarabtartó hengerművek­hez, melynek mozgása a két henger egyi­kének forgása által úgy iktattatik ki, hogy a munkadarab a kellő pillanatban önmű­ködően a hengerek közé vezettetik. Ezt a célt a találmány értelmében azál­tal érjük el, hogy egy célszerűen fecs­kefarkalakú vezetékben csúszó, (e) ado­gatókarral fölszerelt (a) szán a forgat­hatóan ágyazott (j) emelőhöz van csukló­san erősítve, mely utóbbi rúgóhatás elle­nében a (p) záróemelő által határhelyze­tében fogvatartatik, mimellett a (p) emelő villaalakú karja az alsó henger forgásánál ezen hengeren oldalt kiképezett (u) ütkö­zők pályájába kerül. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező adogató berendezés egy kiviteli példája, az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben és a 3. ábrán fölülnézetben van föltüntetve. A munkadarab hozzávezetésére az (a) szán szolgál, melynek ágya a (b) lemezből áll; utóbbin a (c, cl) pofák fecskefark­alakú vezetéket alkotnak. Az (a) szán a forgathatóan elrendezett (d, e) kétkarú ! emelőt tartja, mely a munkadarab fogva­tartására szolgál. A fogantyúsgombbal fölszerelt (d) emelőkarnak az (f) rúgó ha­tása ellenében való leszorítása által az (e) emelőkar a munkadarab behelyezése cél­jából fölemeltetik. Hogy a (b) vezetékle­mezen csúszó (a) szán útját határoljuk úgy a lemezen, mint a szánon beállítható (g), illetve (h) ütközők vannak el­rendezve. A szán a rövid (i) rúd segélyével a (k) hengerállványon forgathatóan megerősí­tett (j) emelővel van csuklósan össze­kötve. Az emelő (1) forgástengelyének ágyazására a kiviteli példánál kéi (ír., ml) vaslemez van alkalmazva, melyek végeikkel a (k) hengerállványon és a (b) vezetéklemezen vannak mégerősitve. A (j) emelő egyrészt az emelőállványon megerősített (n) rúgó hatása alatt áll és másrészt az (o) tengely körül forgó (p\ záró emelő által határhelyzetében fogva­tartatik. Ez a záró emelő például a (j) emelő (q) hasítékán hatol át és (r) orrá­val a (j) emelő (s) toldatára fekszik. A (p) záróemelő által határhelyzetében fogva­hengerből oldalt kiálló (u, ul) ütközők pályájába nyúlik. Ezek az ütközők a for-

Next

/
Thumbnails
Contents