62899. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet mozgó vagy helytálló stereoskop képek vetítésére és szemléltetésére

Megjelent 1914. évi április hó 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JBRA HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62899. szám. IX/d. OSZTALY Szerkezet mozgó vagy helytálló stereoskopkópek vetítésére és szemlélésére. BANKL EDUÁRD MŰSZAKI HIVATALNOK WIEN/M BADENBEN. A bejelentés napja 1912 november hó 25-ike. Elsőbbsége 1911 junins hó 1-je. Jelen találmány tárgya szerkezet mozgó vagy helytálló stereoskopképeknek vetí­tésére és szemlélésére. A szerkezet azon ismert elven alapszik, hogy a bal- és a jobb szem számára való képeket az ezeknek, föltüntetésére szolgáló ernyő ugyanazon helyére vetítjük és a néző szemeit kap­csolószerkezetek segélyével, váltakozva ée ugyanabban a sorrendben, melyben a jobb- és baloldali képek az ernyőre vetí­tettnek, elfedjük. Az ezen elven alapuló eddigelé ismere­tessé vált szerkezetek vagy egymáshoz ké­pest eltolt vetítő- és szemlélő-nyílásokkal ellátott forgó korongokból, vagy pedig ren­desen elektromágneses úton működtetett kopcsolókészülékekből állnak, melyeknél egy lengő tolattyú váltakozva födi el a néző szemeit. Az előbb említett készülékeknek az a hátránya, hogy a korongoknak igen nagy­nak kell lenniök, hogy két vagy több személynek egyidejűleg tétessék lehetővé a képek megtekintése és hogy a képek nagy­mértékben vibrálnak. A másodsorban em­lített készülékek hátránya pedig az, hogy minden egyes néző számára a vetítőké­szülék fénytörőszárnyaival synehron mtt­| ködtetett komplikált kapcsolószerkezet szükséges és, hogy ezen elektromágnesek útján működtetett szerkezetek nagy zajjal járnak. A stereoszkópképek vetítésére és szemle­lésére szolgáló jelen találmány szerinti szerkezet, mely a fönt említett hátrányok­kal nem bír, forgatható üres hengerből áll, mely a képek vetítésére szolgáló, egymás­hoz képest 90°-kal eltolt két kivágáspárral és szemlélőnyílások gyanánt szolgáló két további, ugyancsak 90"-kal egymáshoz ké­pest eltolt kivágáspárral van ellátva, aholis a jobb-, ill. a bal szem számára szolgáló szemlélőnyílások ugyanazokon a h-inger­alkotókon vannak elrendezve, mint a jobb-, illetve baloldali képek számára való vetítőnyílások. Hogy több személynek tegyük lehe'ővi a képek szemlélését, a jelen találmány sze­rint hosszú ürös hengeren több szemlélő­nyíláspár van egymástól bizonyos távol­ságban elrendezve. A rajzok 1—4. ábrái hosszmetszetben, illetve elölnézetben, fölülnézetben és ha­rántmetszetben mutatják a vetítő és stereoskopképek szemlélésére szolgáló üj szerkezet példaképeni foganatosítási alak-

Next

/
Thumbnails
Contents