62894. lajstromszámú szabadalom • Betoncölöpök előállítására alkalmas előverő cölöpöző cső összecsappantható saruval

Megjelent 1914. évi április hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL 62894. szám vm/j. OSZTÁLY Betoncölöpök előállítására alkalmas előverő cölöpöző cső összecsappantható sarúval. DR PROBST EMIL MÉRNÖK BERLINBEN. Pótszabadalom az 48662. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1913 január hó 30-ika. A találmány tárgya a 48662. sz. törzs­szabadalomban ismertetett és betoncölö­pök előállítására szolgáló előverő cölö­pöző cső további kiképzése. A találmány célja sajátságos a cölöpöző-sarú fogóda­rabjait elreteszelő rögzítőszerkezet alkal­mazásával a cölöpözőrsarú ezen részeit használati állásukban elmozdíthatatlanul rögzíteni, illetve a fogódarabok fölhúzása alkalmával a fogódarabok rögzítő szerke­zetének önműködő megoldását lehetővé tenni. A mellékelt rajz az új előverő cölcpöző­csö foganatosítási alakját ábrázolja. Az 1. ábra a cölöpöző-sarú metszete, a 3. ábra A—A vonala szerint, a 2. ábra a 3. ábra B—B vonala szerinti metszete, a 3. ábra a cölöpöző-sarú fölülnézete, a 4., 5. és 6. ábrák több metszetben mu­tatják a cölöpöző-sarú kezelését és műkö­dési módját. Az új cölöpöző-sarú, ép úgy mint a törzsszabadalom szerinti sarú, a (b) csap­panórészekből és a (c) fogódarabokból áll. A csappanórészek csuklósan kapcso­lódnak a (d) sarúcsúcshoz, míg ellenben a fogódarabok a szomszédos csappanóré­szek ütköző fölületei között vannak el­helyezve. Hogy a fogódarabokat használati állá­sukban a csappanórészek között elmoz­díthatatlanul fogva tarthassuk, a talál­mány szerint sajátságosan kiképzett rög­zítőszerkezetet alkalmazunk, mely a sarú fogódarabjait sugárirányban kifeszíti és a sarú összecsappanásakor, illetve a fogóda­rabok fölhúzása alkalmával önműködöen megoldódik. A mellékelt rajzon föltünte­tett példaképeni foganatosítási alaknál a rögzítőszerkezet fogódarabok (f) háránt­karjai között elrendezett (1) reteszelő­csapból áll, melyre a (2) vonóközeg (lánc és más efféle) hat. Az (1) reteszelőcsap fölső végén a (3) gyűrűvel van ellátva, mely a cölöpöző-sarú használati állásában (2. ábra) az (f) harántkarok homlokfölii­letein fekszik. A reteszelőcsap alsó része lefelé kúposán vékonyodik és az (5) me­nesztőtárcsában végződik, mely később leírandó módon hat a (c) fogódarabok (f) harántkarjaira. Az (f) fogódarabok egy­más között a (7) gyűrűstárcsával vannak összekapcsolva, mely a (8) vonó közegek (pl. láncok) útján van a cölöpöző-saru (bí

Next

/
Thumbnails
Contents