62891. lajstromszámú szabadalom • Hajtómű mindenféle kézi emelőgépek és daruk számára

Megjelent 1914. évi április hó 4-én. MAGY. ggfet KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62891. szám. V/f. OSZTÁLY. Hajtómű mindenféle kézi emelőgépek és darúk számára. PAUL HEINRICH GÉPGYÁROS AUGSBURGBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 26-ika. Elsőbbsége 1911 október hó 30-ika. Az eddig ismert fali emelőgépeknek a következő hátrányaik vannak: Fékszabá­lyozóval el nem látott kézi emelőgépek­nél a teher lebocsátása nem önműködően és nem állandó sebességgel megy végbe, hanem ahhoz mindig a kiszolgáló személy közreműködése szükséges, ki a lebocsá­tási sebességet a változó tehernyomásnak megfelelően kézzel szabályozza. A kézi hajtóműveknél alkalmazott minden eddig ismert fékszabályozóknak még az a hát­rányuk van, hogy a fékrészek könnyen kopnak; emellett az elkopott fékrészek utánállításának lehetősége sem biztosít ál­landóan biztos üzemet, mert a terhelések nagysága a gyakorlatban tág határok kö­zött váj főzik és így az utánállítás szüksé­ges voltát rendesen csak későn ismerik föl, ha t. i. már baleset történt. Ezen okok miatt a fékszabályozókkal ellátott és el nem látott hajtóműveknél a teher nincsen föltétlenül biztosítva lezuhanás ellen. Az ismert fékszabályozóknál továbbá a mére­tek nagyon nagyok; a fékrészek tehát nehezen mozgathatók; a szabályozó súr­lódási ellenállásainak legyőzésére a teher lebocsátásának kezdetén nagyon nagy holt teher szükséges. Tekintetbe veendő még az is, hogy mindenféle kézi hajtómű­veknél gyakran kell az üres kötelet, (il­letve láncot) a dobról letekercselni, akár a teher elbocsátása végett, akár az új ter­heknek a kötélen való megerősítése, akár pedig a kötélen vagy a dobon vagy a föl­vonó kosáron végzendő javítások céljából: Hogy az üres kötelet a dobról le lehessen tekercselni, a hajtóműveket/eddig még egy második forgattyúval, az úgynevezett se­gédforgattyúval kellett fölszerelni. Ezer, segédforgattyúknak azonban fontos hátrá­nya, hogy 1. veszélyesek, mert a lefelé haladó teherrel együtt lengenek, 2. a szer­kezetet és a kezelést bonyolódottá teszik, 3. az előállítást megdrágítják. A szerke­zet és a kezelés föltétlen biztonsága és egyszerűsége azonban jó hajtóművek fő­föltételei. Jelen találmány tárgya mindenféle kézi emelőgépek és daruk számára való haj­tómű, melynél a jelzett hiányok nincse­nenek meg. Ezen hajtómű a tehernek ál­landó sebességgel való önműködő lebo­csátását biztosítja és a lebocsátási sebes­ség szabályozására kezelő személy közre­működését fölöslegessé teszi. A fékrészek összeköttetése és elrendezése olyan, hogy azokat szabad kenni, miáltal a kopást tel­jesen ki lehet küszöbölni. A fékező részek

Next

/
Thumbnails
Contents