62863. lajstromszámú szabadalom • Héjazatállvány

Megjelent li »14. évi március » ió 33 3-én. MAGY. rffe* KIPi. PSlsSy SZABADALMI W&M HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62863. szám. VlII/j. OSZTÁLY. Héj azatállvány. ARNDT OTTO ÉPÍTŐMESTER LIEGNITZBEN. Pótszabadalom az 58222. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 február hó 17-ike. Elsőbbsége 1911 október hó 20-ika. Az állvány végek tartójának a törzssza­badalomban leírt szerkezeténél a (8) ho­rog csak ugrásszerűen volt a (10) vezetö­hüvelvben elmozdítható; csakhogy a fö­dém elkészítése után nem mindig lehet ve­szél}' nélkül az alsó vázt lesülyeszteni, liogy az állványt a födémmagassághoz: elég pontosan beállíthassuk, úgyszintén nem volt lehetséges a tartószerkezettel mind a kiemelkedő talpú tartókkal biró födémeknek (1. ábra, boltozatos (vouten) födémek), mint pedig a közönséges sima födémeknek is (2. ábra) előállítása. A találmány szerint ezen hátrány azzal van megszüntetve, hogy a horog bevezető hüvelyének középtengelye és ennélfogva maga a horog is a födém közepe felé hajló irányban van elrendezve és a hüvely az állványvégeken nem közvetlenül, ha­nem egy elcsúsztatható szán közvetítésé­vel tolatik el, amellyel a hüvely egy víz­szintes tengely körül elforgathatóan van összekötve. A vezető hüvelyt a szánnal cél­szerű oldhatóan összekötni és a horgot nemcsak alsó, hanem fölső sík fölfekvési íölülettel is ellátni, hogy e horog a hüvely átfektetése után az állványvégek alátá­masztására is föl legyen használható. A mellékelt rajzon a 3. ábra a tartószerkezet távlati képét, a 4. ábra egy részletét, az 5. és a 6. ábra a tartószerkezetnek a 3. ábra A—A és B—B vonala szerint vett két metszetét, a 7., 8. és 9. ábra pedig a tartószerkezet­nek különböző helyzeteit és alkalmazási módjait mutatja. A feszítőmüvek fölső hevedereit alkotó (3, 3') szögvasak végeinek belső oldalára (17, 17') bádoglapok vannak szegecselve, amelynek egy alattuk fekvő, sajátos alakú (S) szán részére (4. ábra) vezeték gyanánt szolgálnak, amidőn ezen szán a fölső he­vederek mentén hosszirányban eltolatik. Az (S) szán a fekvő, kettős T-szelvényű (18) vasból áll, amelynek törzse részbon el van távolítva, vagy pedig két laposvas­ból és ezek között fekvő U vasakból ál­líttatik elő. A (18) vas törzsében egy (19) nyílás van kiképezve. A törzsnélküli rész belső oldalaihoz lefelé irányúló (20) bá­doglapok vannak szegecselve, s az utób­biak alul (21) kivágásokkal ellátva, ame­lyeknél fogva a tartószerkezet két szélső (22, 22') szögvasába erősített (23) csapra lielyezhtetők. A (22, 22') szögvasak között,

Next

/
Thumbnails
Contents