62794. lajstromszámú szabadalom • Szellőző

Megjelent 1914. évi március hó 34-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62794. szám. VIII/k. OSZTÁLY­Szellőző. PFAFF FÜLÖP PÜSPÖKI URADALMI ÉPÍTKEZÉSI FÖLÜGYELÖ VESZPRÉMBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 14-ike. A találmány tárgya szellőző, mely zárt helyiségek, különösen istállók szellőzteté­sére alkalmas. A talmánybeli szellőző jellemzője két függélyes egymásba helyezett cső, melyek közül a belsőn, a fölső végén egy forgat­hatóan elerendezett szélvitorlával ellátott s azzal együttforgó szélfogó, mindkét cső alsó végén több forgó tolókával szabá­lyozható nyílások vannak alkalmazva. A külső, nagyobb átméretü cső, kötővasak­kal van szilárdan a belsőhöz erősítve. A szellőző a mellékelt rajzon van föl­tüntetve, és pedig: az 1. ábrán függélyes metszetben, a 2. ábrán az 1. ábra II—II vonala sze­rinti metszetben, a 3. ábrán oldalnézetben, a 4. ábrán az 1. ábra I—I vonala szerinti metszetben, az 5. ábra a csövek alsó nyílásainak kü­lön-külön szabályozó készülék. A szellőző áll: a két egymásba helyezett függélyes csőből; a (K) külső, a fölső vé­gén nyitott, az alsó, épúgy mint a (B) belső alul több tolókával szabályozható j (3) nyílásokkal van ellátva. Ezen (B) cső fölül zárt és oldalt redőnyhöz hasonló lemezzel ellátott (4) hossznyílások, ezek , alatt egy (5) keresztheveder nyer alkal­mazást, amelyen elhelyezett (7) fészek­ben a csőfödélen átnyúló s ott beágyazott szélfogó függélyes (6) -tengelye és vele együtt a hozzáerősített (8) vitorla és a (S) szélfogó forog. Az egymásba helyezett 2 cső (9) kötővasakkal vannak egymáshoz erősítve. A szellőzőkészülék alsó részén elrende­zett nyílások elzárása, illetőleg azok sza­bályozására a (10) fogantyúval ellátott (11) csap körül forgatható (12) szabályozó­készülék szolgál. Fönnti nyílások külön-külön való szabá­lyozására az 5. ábrán föltüntetett, egy, a (B) belső cső köpenyére erősített (13) gyűrűn és a (K) cső alsó (14) peremén nyugvó és egy kiálló (15) karral fölsze­relt készülék jön alkalmazásba. A szellőző úgy működik, hogy a levegő a redőnyhöz hasonló lemezzel ellátott (4) hossnyílásokon betódul, ahol a (S) szél­fogó ellent állása következtében a (B) belső csőbe szorul és annak alsó részén I elrendezett (.'!) nyílásokon keresztül a he­! lyiségbe lép, ott nagyobb fajsúlyánál fogva alásiilyed, míg a szellőzendő helyiségben

Next

/
Thumbnails
Contents