62774. lajstromszámú szabadalom • Üditő- és belélegzőkészülék

Megjelent 1914. évi március lió 34-én. MAGY. gdW K1R. SZABADALMI HOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62774: szám. VII/©. OSZTÁLY. Üdítő és belélegző készülék. KOVÁCS BÉLA KERESKEDŐ KOLOZSVÁROTT. A bejelentés napja 1913 m&rcias hó 6-ika. A találmány tárgya egy az állra illő és | ott alkalmas módon rögzíthető üdítő és ! belélegző készülék, amely főleg arra való, hogy segélyével nagy hőségben vagy kel­lemetlen atmoszférában dolgozó, avagy fárasztó menetelést végző egyének magu­kat állandóan vagy időközönként fölüdít­hessék, illetve viszonylag frissen tarthas­sák. A mellékelt rajzon az 1. ábra a készülék perspektivás nézetét tünteti föl, a 2. ábra pedig keresztmetszet. A készülék lényegileg egy célszerűen félholdalakú, lapjával vízszintesen álló (a) tasakból és egy ezt hordó (b) tartóból áll. A tasak fölső lapja előnyösen vala­mely likacsos anyaggal, például fémszita­szövettel van borítva, alsó lapja pedig ke­ményített bőrből, celluloidból vagy más tetszőleges anyagból készül. A tasak dom­ború külső szélét bőrvarrat vagy eféle fogja össze, szájnyílásánál pedig a (b) tar­tórészhez van erősítve. A (b) tartórész célszerűen az emberi áll alakjának meg­felelőleg ívalakban van meggörbítve és valamely, az alakját megtartó, esetleg át­tört anyagból, például keményített bőrbői vagy celluloidból készül. Ezen tartórész- | | hez még egy a tasak szájnyílását elzáró ! és előnyösen a tartó alakjának megfelelő­leg kiszabott anyagból, pl. puha bőrből — esetleg szintén áttörtén — készített s a ta­sak fölső lapjához erősített zárónyelv si­mul. A tartó két oldalán valamely rögzítö berendezést, például a fejen körülfutó és összeerősíthető rugalmas (c) kötőszalago­kat rendezünk el. A készülék az állra a száj alá helye­zendő és ezen helyzetében a (c) kötősza­lagokkal rögzíthető. A tasak belsejébe közvetlenül, vagy pedig szivacsra vagy más tetszőleges szívóképes anyagra vala­mely olyan anyagot helyezünk, illetve oly anyag oldatát öntjük, amely önmagában vagy oldatban — mint pl. menthol, fenyő­kivonat vagy eféle — könnyen elpárolog s melynek gőzei belélegezve frissítő s fertőtlenítő hatással bírnak. Hogy a hátó anyag a tasak alsó lapján át ne izzadjon, azt célszerűen valamely át nem eresztő anyagból (fémből, celluloidból stb.) ké­szült (d) betétlenjezzel boríthatjuk. Az ilykép fölszerelt készülék az azt használó egyéneket huzamos időn ke­resztül sem zavarja, a beszédben egyálta­lán nem gátolja s a belégzésnél a tasakba l adagolt anyag üdítő és fertőtlenítő hatása

Next

/
Thumbnails
Contents