62734. lajstromszámú szabadalom • Telefonbeszélgetések díjait önműködőleg följegyző berendezés

Megjelent 1914. évi március hó Síl-én. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62734. szám, Vll/j. OSZTÁLY. Telefonbeszélgetések díjait önműködőlég följegyző berendezés. GODFREE ERNEST GRAHAM ELEKTROTECHNIKUS MELBOURNE/M SANDRINGHAMBEN. A bejelentés napja 1912 március hó 31-ike. Elsőbbsége 19il április hó 3-ika. A jelen találmány tárgya oly egyszerű és olcsón fölszerelhető, de mindamellett teljesen megbízható berendezés, amely önműködőlég följegyzi valamely telefon­központ különböző előfizetői tényleges beszélgetéseinek teljes számát. A találmány értelmében maga a föl­jegyző készülék nincs a beszélő áram­körbe iktatva úgy, hogy annak áramára nem lehet káros behatással. A találmány azon alapul, hogy a köz­ponti kapcsolási rendszer áramköreibe két konszekvens pólusú elektromágnest iktatunk, amelyek egyike önműködőlég zárhatja a föl jegyző készülék áramkörét, de csak akkor, ha a hívó és válaszoló elő­fizetők összeköttetésben vannak, a másik pedig önműködőlég nyitja ugyanazon áramkört, mihelyt a beszélgetés díja mind­két félre nézve föl lett jegyezve. Az áram­kör a vonal használata folyamán nyitva marad, amint azonban a beszélgetés vé­geztével a központ az összekötő dugót ki­húzza, a második elektromágnes fegyver­zete önműködőlég normális helyzetébe tér vissza. A találmánynak megfelelő berendezés fölszereléséhez nincs szükség a rendesnél több vezetékre, s a följegyző készülék be­iktatható valamely közös teleprendszer kapcsolási berendezésébe anélkül, hogy a rendszeren vagy annak működési módján változtatnunk kellene, sok esetben pedig amúgy is szükséges szerkezeti részek egy­szerű helyettesítése is a célhoz vezet. A jelen találmány tárgyát tevő följegyző berendezés tehát önműködőlég följegyzi a bármely kezelő adta vagy ellenőrizte tény­leges összeköttetések számát, s minthogy a számlálószerkezet áramköre a beszélge­tés följegyzése után azonnal nyitódik, a számlálószerkezet azonnal készeriétben van más összeköttetések följegyzésére. Az ellenőrzés teljesen megbízható, m; ert csakis azon fölhívások kerülnek följegy­zésre, amelyekre a fölhívott válaszolt. Ennek folytán a kezelő a központban je­lentékeny munkától szabadul meg, azon­felül pedig, ha a számlálószerkezet ellen­őrzésekor kitűnik, hogy valamely kezelő szolgálata nagyon terhes, a munka a köz­pontokban jelenleg is szokásos gyakorlat szerint könnyen fölosztható. Az említett konszekvens pólusú elektro­mágnes úgy van szerkesztve és elrendezve, hogy midőn valaki fölhívja a központot,

Next

/
Thumbnails
Contents