62517. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gázos sűrítésére, keverésére és telítésére

Megjelent 1914. évi február hó 2<>-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 62517. szám. XXI/©. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gázok sűrítésére, keverésére és telítésére. PLANER BÉLA GÉPÉSZMÉRNÖK ERZSÉBETFALVÁN. A bejelentés napja 1912 december hó 27-ike. A gázok összenyomhatóságát akként lehet fölhasználni, hogy azokat nagy nyomás mel­lett kis keresztmetszetű csöveken nagy gyor­sasággal vezethetjük távolba, vagy pedig aránylag kis űrtartalmú edényekbe nagy mennyiségű — illetve nagy sűrűségű -1 — gázt halmozhatunk föl és ekként szállíthat­juk fölhasználásuk helyére. A gázok sűrítésének határai általában: a sűrítés közben beálló fölmelegedés, minek következtében öngyújtás, sőt robbanás áll­hat be; a cseppfolyóssá válás a kritikus hőfokon aluli lehűtés esetén és végül a disszociáció, — részleges vegybomlás — gáz­vegyületek sűrítésénél, ami arra vezethető vissza, hogy a külső nyomás változása által a gázvegyület molekuláris belső nyomás­egyensúlya megzavartatik. Jelen szabadalmi leírás tárgya olyan el­járás, mely a föntiekben említett határok­nak megszüntetését, illetve lehető kitolását célozza és egyszersmind különböző gázok­nak keverésére, valamint gázoknak folyé­kony anyagokkal való telítésére alkalmas. Ezen eljárás lényege az, hogy a gáz fo­kozatos sűrítése közben annak hőfokát ál­landóan megfigyeljük és a szükséghez képest szabályozzuk, továbbá, hogy a molekuláris egyensúly megóvása céljából, vagy ha egyéb­ként kívánatos, a sűrítendő gázt más gáz­zal vagy gázokkal esetleg levegővel kever­jük, végül pedig folyadékpárákkal, illetve finoman porlasztott folyadékkal telítjük, miközben az esetleges csapadékképződést a gázvezeték megfelelő helyein alkalmazott kémlelőberendezésen (kémlőüveg, próbacsap} figyelemmel kisérjük. A gázok sűrítése ezen eljárás szerint fo­kozatosan történik és a sűrítés alatt lévő gáz úgy a kompresszort körülfogó köpeny­ben, valamint a minden sűrítési fokot követő vezetéket körülfogó edényben, illetve a ve­zetékbe kapcsolt tartányba szerelt csőkígyó­ban keringő folyadék vagy gőz változtat­ható hőfoka által tetszés szerint melegít­hető vagy hűthető, aszerint, amint azt a sűrítendő gáz, a túlságos lehűlés vagy föl­melegedés elkerülése miatt, megkívánja. A hőfok mérése és szabályozása céljából úgy a gázvezeték, mint a hűtővezetékek kellő számú hőmérővel vannak fölszerelve. A gázok keverése részint egyidejű beszí­vás és sűrítés, részint külön-külön beszívás és egy közös tartályba való nyomás által történik; a folyadékkal való telítés pedig részint a gáznak egy folyadékkal részben megtöltött edényen átvezetése, részint a folyadéknak a gázba való beporlasztása által történik. A készre sűrített gázt végül azon hőfokra

Next

/
Thumbnails
Contents