62469. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fogtöméseknek porcelánból vagy effélékből való előállítására

Megjelent 1914, évi február lió 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62469. szám. VII,e. OSZTÁLY. Berendezés fogtöméseknek porcellánból vagy efféléből való előállítására. DR CHIR. DENT. KAISER WILLIAM BOLIVÁR CARL FOGORVOS HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1913 április hó 4-ike. Jelen találmány célja az, hogy a fogtö­méseknek (plombáknak) porcellánból való előállítását egyszerüsbítse és jelentékenyen olcsóbbá tegye. Az ismert öntőberendezések alkalmazása, melyeknél az olvasztott fogtömésanyagot szívó levegő hajtja a formába, eddig por­cellántömések előállítására lehetetlen volt és pedig a porcellán magas olvadási hőfoka miatt és azért, mert a formának a szívóvezetékkel való hőellenálló, tökéletesen tömített össze­kötését nehezen lehetett elérni. Eddig a porcellántömést úgy állították elő, hogy a fogüregnek megfelelően alakított platin­lemezbe a porcellánmasszát annyiszor ken­ték bele és égették, míg a platinlemez kellő mértékben kitöltve nem volt. Ezen eljárás természetesen időpazarló és költ­séges. A találmány tárgyát képező, porcellán­tömések előállítására való berendezésnél elektromoskemence olvasztóterében forma­hordócső van elrendezve, mely szívóveze­tékkel áll összeköttetésben és fölső végével az ismert módon légcsatornákkal ellátott öntőformába nyúlik be, illetőleg az öntő­forma által szorosan van körülzárva. ! A formának közvetlenül az olvasztóké- | mence olvasztóterében való elrendezése folytán a hőnek lehető legkedvezőbb ki­használása lehetséges; minthogy a forma a formahordócsövet magába fogadja, a for­mának a hő által okozott, elkerülhetetlen összehúzódása, mely eddig mindig a forma és a szívóvezeték összeköttetésének tömí­tetlenségét okozta, nem csak ártalmatlan, hanem inkább a tömítés javítását esz­közli úgy, hogy elégtelen szívóhatásból kö­vetkező hibás öntések ki vannak zárva. A formahordócső karimával van ellátva, mely köpennyel együtt a forma számára formaszekrényt képez. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a berendezés oldalnézete az elektromoskemence hosszmetszetével, a 2. és 3. ábrán a formaszekrény oldalné­zete, illetőleg keresztmetszete, a 4. ábrán a fogtömés mintája, az 5. ábrán a formaszekrény más foganato­sítási alakjának hosszmetszete, a 6. ábrán a berendezés más foganatosí­tási alakja függőleges hosszmetszetben. Az elektromos olvasztókemence a föl-

Next

/
Thumbnails
Contents