62399. lajstromszámú szabadalom • Újítás fésűs gyomirtókon

Megjelent 1914. évi február hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62399. szám, X/a. OSZTÁLY­Újítás fésűs gyomirtókon. GYARMATAI DERERA JÓZSEF MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 január hó 9-ike A fésűs gyomirtóknak, melyek tuiajdon­képen rugalmas fogakkal biró boronáknak tekinthetők, az eddigi kivitelben igen nagy hátrányuk az volt, hogy a fésűfogak egy összefüggő, merev keretre lévén szerelve, nem voltak képesek fölszinének egyenlőtlenségeihez alkalmazkodni. Ezen talajművelő eszköz azon okból, hogy a vonó­erő a lehetőségig kihasználtassák és hogy munkája minél szaporább legyen, kell, hogy nagy munkaszélességgel bírjon. Jelen találmány tárgyának már most az a célja, hogy a fésűs gyomirtóknak a nagy munkaszélesség megtartása mellett oly el­rendelés adassék, hogy a talaj felszínéhez való alkalmazkodás minél tökéletesebb le­gyen. Ezen célt a találmány tárgya oly mó­don éri el, hogy a fésűkeret két, három vagy több egymástól teljesen független részre osztatott. A találmány tárgyának egy példaképen vett foganatosítási alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a fésűs gyomirtó oldalnézete és! a 2. ábra a fésűs gyomirtó alaprajza. A rúgóacélból készült, hegyben végződő ruganyos (1) fogak az idomvasakból ké­szült (2) keretekre vannak szerelve, amely keretek a (3) laposvas inga és (4) csukló közvetítésével a gép vázát képező (5) vonó­rúdrrt. és az ehhez mereven kötött (6) ke­resztfára minden irányban szabadon elmoz­dulhatólag vannak fölfüggesztve. Az egyes rövid keretrészek, melyek ily módon mái" a, kívánt keskeny munkaszélességgel bír­nak, munkaközben könnyebben alkalmaz­kodnak a talaj egyenetlenségeihez^ vagyis minden egyes rugalmas fog biztosan végzi a gyomirtást. A gyomírtókeretek kiemelése oly módon történik, hogy minden egyes gyomírtóke­ret középrészén (7) rúddal (8) könyök út­ján van a (9, 10) tengelyekre fölfüggesztve, amely utóbbiak a (11) kéziemeltyű segé­lyével elf ordíthatók. A (11) kéziemeltyű ál­lása. a (12) fogasíven mindenkori helyze­tében rögzíthető. A (11) emeltyű különböző állása szerint a munka mélysége tetszőlegesen szabályoz­ható, illetve annak segélyével az összes (2) keretek a talaj fökszine fölé emelhetők. Az (5) vonórúdból és (6) keresztfából, to­vábbá a (13) és (14) laposvasiakból álló Váz két (15) keréken jár és magán hordja a ko­csisülést.

Next

/
Thumbnails
Contents