62397. lajstromszámú szabadalom • Billentyűs-vonós hangszer

Megjelent 1914. évi február hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62B97. szám. l.X/d. OSZTÁLY. Billentyűs-vonós hangszer. DARVAS JÓZSEF KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 december hó 4-ike. Vonós hangszereknél a kívánt hangok nyerésére a húrnak a megfelelő helyen való leszorítása szükséges, mire a vonónak ezen húron való mozgatása által a kívánt hangot nyerjük. Jelen találmány tárgya oly hangszer, amelynél úgy az egyes húroknak a meg­felelő helyen való leszorítását, mint azok­nak megszólaltatását billenttyűk közvetíté­sével eszközölhetjük A találmánybeli billentyűs-vonós hang­szer a megfelelő és célszerűen harmonium­alakú szekrénybe van beépítve és a vonó­kat helyettesítő, szőrrel bevont görgők lábító segélyével működtethetők, míg ezek­nek a húrra való leszorítása azok megszó­laltatása céljából, valamint a húroknak a különböző hangok nyerése eéljából megfe­lelő helyen való leszorítása billentyűk révén eszközölhető. A találmánybeli billentyűs-vonós hang­szerrel, amelybe célszerűen hegedű van eltávolíthatóan beépítve a játék elsajátí­tása, valamint a művészies játék gyakor­lása sokkal könnyebb, miután a hegedű — ha az jól van fölhangolva — hamis han­got nem ad. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképein kiviteli alakja vázla­tosan van föltüntetve, még pedig az : | 1. ábrán elölnézetben, a | 2. ábra a vonót helyettesítő görgőnek és működtető szerkezetének fölülnézete, na­gyobb léptékben, a 3. ábra pedig ennek oldalnézete. A 4. ábra a hangszer mellső részleges táv­lati képe, az 5. ábra az egyik húrlefogó pálcza fölül­nézete, a 6. ábra pedig ennek oldalnézete. A 7. ábra az egyik billentyűnek és a hozzá tartozó húrlefogó pálcának, valamint a kettőt összekötő rudazatnak távlati képe. (b) szekrény oldalfalaira erősített konzo­lokban egy-egy (f) tengely van ágyazva. Az (f) tengelyek alsó vége pedig (e) kúp­kerék-áttétel révén a (c) lábítóval működ­tethető (d) forgattyús tengellyel van kap­csolva. • Az (a) hegedűnek mindegyik húrja fölött egy-egy szőrrel vagy kiálló fogakkal be­vont (j) tárcsa van elrendezve. Minthogy minden egyes húr megszólaltatásához külön ilyen tárcsa van elrendezve és minthogy az ezeket működtető szerkezetek egymás­sal teljesen azonosak, a következőkben egy húr megszólaltatásához szükséges szerke­zet van bővebben ismertetve. Az (f) tengelyen (t') szíjtárcsa ül, amely a (p) tengelyre ágyazott (g) rúd villás

Next

/
Thumbnails
Contents