62382. lajstromszámú szabadalom • Készülék gázok vagy gőzök befecskendezésére

Megjelent 1914. évi február hó 9-én. MAGY. ^jK KIR. SZABADALMI |Sl| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62382. szám. VII/e. OSZTÁLY. Készülék gázok vagy gőzök befecskendezésére. BRAUNBERGER MARCEL GYAKORLÓ ORVOS PÁRISBAN. A bejelentés napja 1913 április hó 15-ike. Elsőbbsége 1912 májas hó 15-ike. A jelen találmány tárgya hordozható készü­lék, amely a gyógyászatban gyógyító hatású gázok vagy gőzök befecskendezésére hasz­nálható és amellyel a betegek önmaguk végezhetik magukon a gázalakú befecsken­dezéseket, orvos és mások segítsége nélkül, mimellett a gőzök, amelyek ezen befecs­kendezésekhez szükségesek, kemence vagy más melegforrás alkalmazása nélkül állít­tatnak elő. A találmány tárgya különösen alkalmas arra, hogy a női betegségek kezelésénél, a folyadékokkal való vaginabefecskendezése­ket gázalakú befecskendezésekkel helyette­sítsük. A találmány szerint a befecskendező gő­zök részben vagy egészben melegforrás al­kalmazása nélkül és egyedül a készülékbe bevitt anyagok között végbemenő kémiai reakció által termeltetnek. Ezen folyamat foganatosítására szolgáló készülék lényegileg egy tömören zárható tartályból áll, amelyben egy második tar­tály van elhelyezve, amely utóbbiba hasz­nálatkor beadjuk a szilárd vagy folyékony anyagokat, amelyek meleg- és gőzfejlesztés mellett egymásra hatnak. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyát tevő készüléknek több foganatosítási alakja van példaképen föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak hossz­metszete : a 2. ábra vízszintes metszet az. 1. ábra A—A vonala szerint. Ezen készülék áll az (a) fecskendező cső­ből, amely fémből, ebonitból vagy valamely más, alkalmas anyagból készül és egyenes vagy görbített álakú lehet. Ezen cső vége a gázt vagy gőzt fejlesztő készüléken való megerősítés céljából, csavarmenetes (al) gyűrűvel van ellátva, amelőnek révén az (a) gázfejlesztő készülék megfelelő csavar­házába csavarolható. Ezen foganatosítási alaknál a gázfejlesztő (b, c) fémtartályból áll, amely gömbalakú, ket­tőskúpalakú vagy más megfelelő alakú lehet és amelynek belsejében a hengeres vagy más alak­kal biró, második (d, e) tartály van beállítva. A (b, c) tartály előnyösen egy fölső és egy alsó részre van osztva. Ezen két rész rög­zíthető egymáson, amely célra a (b) és (c) rész között, amint az a 3. és 4. ábrán lát­ható, bajonett-zár alkalmazható. A fölső (c) süveg fölső részén (cl) csavarházzal van ellátva, amelybe az (a) csőnek (al) csavar­menetes gyűrűje becsavarolható. Az alsó (b, d) rész. egy oldalsó (f) csővel van ellátva, amelyben (g) üvegcse van elhelyezve (1. és 2. ábra), amely a szükséges folyadékot tar­talmazza. A (g) üvegcsét hordozó (f) cső-

Next

/
Thumbnails
Contents