62349. lajstromszámú szabadalom • Háztartási mérleg

Megjelent 1914. évi január hó 31-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leiras 62849. szám. VII/f. OSZTÁLY­Háztartási mérleg. ZIMPEL ERWIN KERESKEDŐ GLOGAUBAN. A. bejelentés napja 1912 november hó 14-ike. Jelen találmány tárgya oly háztartási mérleg, melynél kétféle rugóerő és ennek megfelelően kétféle súlyskála van alkal­mazva, mimellett az egyik működésekor a másik kikapcsolt helyzetben van. Ennél­fogva ezen háztartási mérleg lényeges ha­ladást mutat az eddig" használatos háztar­tási mérlegekkel szemben, minthogy jelen esetben meg van adva a lehetőség, fino­mabb és durvább mérlegelést egy és ugyan­azon mérlegen eszközölni. A mellékelt rajzban a találmány tárgyár nak egy példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve, és pedig RZi 1. ábrán elölnézetben, a mérlegszekrény mellső falának részbeni 'eltávolításával, a 2. ábrán a szerkezet oldalnézetben, a 3. és 4. ábrán a kikapcsoló szerkezet elől- és oldalnézetben, míg az 5. ábrán a beállítóemeltyű van föltün­tetve. A háztartási mérleg a célszerűen (2) óraszerkezettel is fölszerelt (1) szekrény­ben van elhelyezve és lényegében a (25) tengelyen alkalmazott (4) skálából, vala­mint a (25) tengelyre fölhúzott (27) hü­velyen megerősített (20) skálából áll. A (4) skála adatai a mérlegszekrény mellső lap­ján alkalmazott (5) kivágásnál jelennek meg, míg a, (20) skála adatai a mérleg­szekrény fölső lapján alkalmazott (21) ki­vágásnál láthatók. Úgy a (25), mint a (27) tengelynek és így a megfelelő skáláknak elforgatása a (26), illetőleg (28) fogaske­rekeik s az, ezekkel kapcsolatban álló (11) I és (12) fogasrudak segítségével történik, minthogy ez utóbbiak: a (8) keresztléc, va­lamint (6) vezetőlécek útján a mérleg tá­nyérjával állanak összeköttetésben. A mérlegnek (10) erősebb, valamint (9) finomabb rugója egyrészt a (8) keresztléc­hez, másrészt pedig (12) beállító fogantyú­val és (19) rögzítőszöggel ellátott (17) be­állítótengelyen alkalmazott fölfüggesztő­szerkezethez van kapcsolva, mely utóbbi a (17) tengelyen szilárdan megerősített (15) és (16) karokból s az ezen karok szabad vé­geit összekötő (13) és (14) fölfüggesztő csapokból áll, mely utóbbiak egyike a (10) rúgó, másika a (9) rúgó végének fölfüg­gesztésére szolgál. Könnyen belátható, hogy a (17) tengelynek bizonyos elfordításával vagy a (10) vagy a (9) rúgót a mérésre kész feszült helyzetéből a laza helyzetbe hozhatjuk, amikor is az illtető rúgó műkö­désen kívül van helyezve, míg1 ugyanakkor a másik rúgó a mérésrei kész megfeszített helyzetbe jutott. Minthogy továbbá a (17)

Next

/
Thumbnails
Contents