62296. lajstromszámú szabadalom • Zsebben hordható írógép

Megjelent 1914. évi január hó 37-én. _ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62296. szám IX/c. OSZTÁLY. Zsebben hordható írógép. SZABÓ ISTVÁN NY. M. KIR. HONVÉDEZREDES BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 májas hó 15-ike. Jelen találmány tárgya írógép, mely rend­kívüli egyszerűsége és különösen azáltal tűnik ki, hogy igen kis helyet foglalván el, akár zsebben is elhordható. Lényegében a jelen találmány szerinti írógép hávom kereken vezetékben futó szek­rényből áll, melynek fölső lapja korongot hord, melynek kerületén egyrészt a typák­nak megfelelő szárak, másrészt festékpárna helytállóan van elrendezve. A mellékelt rajzban a találmány szerinti írógép egy foganatosítási alakjában, az 1. ábrán függélyes hosszmetszetben és a 2. ábrán fölülnézetben van föltüntetve, míg a 3. ábra harántirányú metszetet láttat. Az (a) korong közepe a (g) vezetőkar szá­mára hasítékkal van ellátva és a (b) fülek segélyével a gyűrűalakú (h) korongot hordja. Ezen korong kerülete a betűk számának megfelelő (j) billentyűkkel van ellátva, me­lyeknek szára csavarrúgóval van ellátva' és melyek az alattuk elrendezett ugyancsak rugalmas typákra- hatnak. Az (a) korong három kényszermozgásúan vezetett (z) ke­réken ide-oda csúsztatható, melyek (q) szekrénybe mozognak. Az (a) korong egyik oldalán az (1) kar van megnyújtva, mely­nek (m) ágyazásában festékpárna van elhe­lyezve. A (h) korong elforgatására az (u) kerék szolgál, amely a (k) fogasrúdba ka­paszkodik és melyet a rúgó behatása alatt álló (e) karral tetszőleges módon elforgat­hatunk. A találmány szerinti írógép következőké­pen működik: A papír (o) és (p) hengerek között, — melyek az (s) kilincsre ható lemezrúgó által egy­máshoz szoríttatnak — vezettetik. Ha most az (a) korongot (g) fogantyúnál fogva ide­oda elmozgattuk, a (j) billentyűt az (i) fogan­tyúnál fogva, valamint az (e) nyomórúd segélyével annyira elforgatjuk, míg az a betű, mellyel a szót kezdeni akarjuk, a le­írandó helyre nem jutott. Ha most a követ­kező betűt akarjuk lenyomtatni, a (h) koron­got az (i) fogantyúnál fogva addig forgat­juk el, míg a következő betű el nem helyez­kedik a már leírt betű mellé, s. i. t. Ilyen módon rendkívül kis helyet elfog­laló és megfelelő ügyesség mellett elég gyorsan működtetett írógépet kapunk. Természetesen jelen találmány az ismer­tetett kiviteltől számos eltéréssel is készít­hető anélkül, hogy ezáltal lényegében vál­tozást szenvedne.

Next

/
Thumbnails
Contents