62259. lajstromszámú szabadalom • Fonalfestőkészülék

Megjelent* 1914. évi január hó 26-án. iMAGY. f&fr KIR. SZABADALMI «Hb HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62259. szám, XIV/e. OSZTÁLY­Fonalfestő készülék. DR KOVALD EMIL GYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 március hó 22-ike. Az eddig ismert fonalfestő készülékek- ; nek általában az a hátrányuk, hogy keze­lésük rendkívül körülményes, teljesítőképes­ségük csekély, az üzemük pedig kevéssé gazdaságos. Nagy hátrányuk továbbá az eddigi fonalfestő készülékeknek, hogy a festőrámáknak tömítése pontosan csiszolt tömítőfölületeket tételez föl, melyek a fes­tékeknek maróhatása következtében nagyon szenvednek és csakhamar fölmondják a szol­gálatot. A megrongálódott tömítőfölületek­nek utáncsiszolása pedig csaknem lehetet­len ugy, hogy a drága készülékeket rövid használat után alapos javításnak kell alá­vetni, vagy teljesen üzemen kívül kell he­lyezni. A jelen találmány tárgya mármost oly fonalfestő-készülék, mely mindezeket a hát­rányokat kiküszöböli, amennyiben a festő­rámák tömítési fölülete, amellett, hogy rendkívül könnyen utáncsiszolható, a mini­mumra van redukálva, a készülék teljesítő­képessége pedig ugyanazon festőkád és a testőfolyadék leggazdaságosabb kihasználása mellett az eddigi készülékek többszörösére fokozható. A mellékelt rajzban a találmány szerinti fonalfestő-készülék egy kiviteli példájában van bemutatva, melynek kapcsán azt a kö­; vetkezőkben tüzetesebben ismertetjük. Az-1. ábra a készülék oldalnézetét ábrázolja a festőtartány mellső falának eltásolítása esetén, míg a 2. ábra a készülék fölülnézetét mutatja. A találmány lényege abban áll, hogy az ismert módon (a rajzban föl nem tüntetett) fűtőkigyókkal ellátott (g) festőtartányban, mely alul a festőfolyadék keringésben tar­tására szolgáló (h) szivattyúhoz csatlakozo (i) csővezetékkel, fölül, oldalt pedig az ugyancsak a (h) szivattyúhoz csatlakozó (1) csővezetékkel van összekötve, bizonyos számú, csiszolt peremekkel egymásra tömí­tően fölillesztett (a) csőtoldatokba torkoló (c) csövekből, csatornákból, vagy zárt kam­rákból alkotott festőráma akként van elhe­lyezve, hogy a végső festőráma csőtoldatá­nak lezárása és a festőfolyadéknak szívás, vagy nyomás útján való keringésbe hoza­tala után a festőanyag a festőkamrákon alkalmazott ismert lyukasztott (n) festő­orsókra tűzött kopszokon vagy hüvelyeken kénytelen áthatolni és ezáltal a rajtuk lévő fonalakat hatásosan átfesteni. Amint az 1. ábnyi látható, a (g) tartány fenekén az (i) cső betorkolási nyílása fölött rövid (al) csőlap van alkalmazva, melynek csiszolt fölső peremére a (b) festőráma cső-

Next

/
Thumbnails
Contents