62251. lajstromszámú szabadalom • Szemfogó cséplőgépek polyvafújtatójához

.flegjeheiit 1914 evi január hd 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62251. szám. X/a. OSZTÁLY. Szemfogó cséplőgépek polyvaf új tatójához. HOFHERR-SCHRANTZ-CLAYTON-SHUTTLEWORTH LANDWIRT­SCHAFTLICHE MASCH1NEN-FABRIK A.-G. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1913 májas hó 13-ika. Jelen találmány^ tárgya berendezés azon szemek fölfogására, melyek a ventilátor­kerék szélcsappanójának helytelen kezelése következtében az alsó rostánál a polyvával együtt kifuvatnak és a polyvával együtt a szívócsatornába, azután pedig a polyvafúj­tatóba kerülnek, mely e szemeket a polyvá­val együtt kifújja. A csatolt rajzon a találmány szerinti szemfogó példaképen van föltüntetve. Az 1. ábra a szemfogó oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábra A—A^vonala szerinti metszet és a 3. ábra egy részletet nagyobb léptékben mutat. A találmány szerinti szemfogó a polyva­fújtató nyomóvezetékének végéhez van kötve és egy először S-alakúan meghajlított, az­után egyenesen fölfelé haladó (a) tömlőből vagy csőből áll, mely a (b) kifúvónyílás felé fokozatosan kiszélesedik. Az egyenes (c) rész fenékfala az ezen (c) rész egész szélességére kiterjedő (d) haránt­hasítékokkal van ellátva. A polyvának és az adott esetben abban lévő szemeknek már most a szemfogón kell átha­ladniok. A szemek, súlyuk következtében, mindig a csővezeték és a szemfogó legmé­lyebb helyén tolatnak előre, míg a (d) ha­ránthasítékokhoz kerülnek, melyeken át ki­esnek, míg a polyva a (b) kifúvónyíláson át kifuvatik. Hogy a szemeknek a (d) hasíté­kokon való átesése lehetséges legyen és bibtosíttassék, a szélsebesség csökkentendő. Ez azáltal történik, hogy a szemfogó a (b) kifúvónyílás felé fokozatosan kiszélesedik. Ez által nemcsak a szemeket átbocsátó fölület és a tömlőkeresztmetszet nagyobbodik fo­kozatosan, hanem a szélnyomás is fokozato­san kisebb lesz úgy, hogy a szemek aúlya mindig jobban és jobban érvényre jut és a szemek biztosan átesnek, míg a könnyebb polyva a (b) nyíláson át kifuvatik. A (d) haránthasítékokat előnyösen ferdén álló, például lapos vasakból készült, (e) haránt­lécek (3. ábra) képezik, melyek a (c) rész feneke helyett vannak a (c) rész oldalfalain csavarok által megerősítve. A harántlécek a légáram mozgásirányával előnyösen, kö­rülbelül 45°-u, hegyesszöget zárnak be. A szemfogó kifúvóvégén az (f) deszka van csuklók segélyével megerősítve, mely üzem közben a szemfogó részére támaszt képez és a szemek és a polyva között vá­laszfal gyanánt szolgál, míg szállítás köz­ben a szemfogó hasított fenekéhez csapatik,

Next

/
Thumbnails
Contents