62228. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidrogén előállítására

Megjelent 1914. évi .január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZAB A D A L MI LEI R A S 62228. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás hidrogén előállítására. DR DIEFFENBACH OTTO TITKOS TANÁCSOS, TANÁR ÉS DR MOLDENHAUER WILHELM TANÁR DARMSTADTBAN. A bejelenteti napja 1912 május hó 20-ika. Elsőbbsége 1911 május hó 24-ike. Ismeretes a hidrogénnek az az előállítási módja, mely a vízgőz és a vas kölcsönös hatásán alapszik. Az eljárás terméke hidro­gén és vasoxid. A keletkezett vasoxidot redukáló gázok, vagy más redukáló anyagok segélyével ismét vassá alakítják vissza úgy, hogy az újonnan képződött vasat újból hidrogén előállítására lehet használni. Ezen eljárást eddig leginkább olyképpen vitték keresztül, hogy mindenekelőtt a vasérceket, és pedig lehetőleg porozus vasérceket re­dukáló gázokkal kezelték, miáltal porozus vasat "kaptak. Ezt a poYozus vasat azután vízgőzzel kezelték, miáltal, mint említettük, hidrogén és vasoxid keletkezett. A vas­oxidot azután ismét redukálták s újból a víz­gőz fölbontására használták. Kitűnt, hogy a vízgőz fölbontására használt vasoxid anyaga a hidrogénelőállítás és az ezt kö­vető redukció gyakoribb ismétlésénél mindig hatástalanabb lesz. Ennek oka valószínűleg a redukálandó vasnak, vagy az ércekhez hozzákevert kőzeteknek egymás közötti, vagy a vasoxidjaival való összeömlési, illetve lágyulási folyamatban keresendő. Az ércek fölhasználása már azon okból kifolyólag is kevéssé ajánlatos, mert a különböző ércek különböző összetételüek és ennek megfele­lően különféleképpen viselkednek. Finom poralakú vasnak, vagy mesterségesen elő­állított oxidpornak alkalmazása sem veze­tett eredményre. A jelen találmány abban áll, hogy a víz­gőzt izzási hőmérsékleten vasnak mangánnal, krómmal, wolframmal, titánnal vagy alu­míniummal való, a folyamat hőmérsékletén meg nem ömlő oxidokat képező ötvözetén vezetjük át és a hidrogénelőállítás befe­jezte után a fölhasznált anyagot redukáló gázok, gőzök vagy hasonlók hatásának vetjük alá. Előnyösnek mutatkozott például a víz­gőzt hidrogén előállítására borsónagyságura aprózott, 30%-os ferromangánnal fölbontani. A hidrogénelőállítás befejeztével a vízgőz előállítására használt anyagot ismét redu­káljuk, ezt követőleg ismét vízgőzt vezetünk rajta keresztül, miáltal hidrogént állítunk elő, ezt ismét a redukció, majd a vízgőz fölbontása követi és így tovább. A haszná­latos hőmérséklet 800—1100° között inga­dozik. Kitűnt, hogy az eljárás különösen többszöri ismétlődésnél előnyöí. A vasércek és a vas viselkedésével szemben, melyek hatóképessége folytatólagos használatnál mindig rosszabbodik, a vízgőz fölbontására használt anyag javulása áll be, ami való-

Next

/
Thumbnails
Contents