62213. lajstromszámú szabadalom • Öntőforma hengeralakú üreges testekhez ráöntött lábakkal

Megjeleut 14)14. évi január tió ll)-én. MAGY. gA^ KIR. SZABADALMI jB® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62218. szám. VII/g. OSZTÁLY. Öntőiorma hengeralakú üreges testekhez ráöntött lábakkal. OESTERREICHISCHE BROWN BOVERI-WERKE A.-G. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 13-ika. Elsőbbsége' 1911 augusztus hó 14-ike. A jelen találmány tárgya hengeralakú | üreges test, melyre oldalt lábak vannak rár i öntve. Hogy öntési feszültségek ne álljanak elő, illetőleg, hogy semmi különös intézke­dést az öntési feszültségek elkerülése cél­jából ne kelljen tenni, az ilyen lábakat szintén üregesre szokták önteni és pedig azokat U-vagy szekrényalakúra készítik. Ilyen hengeralakú test öntésénél, melynek belső része folytonos fölületet kell, hogy képezzen, szükséges a külső öntőformán kí­vül úgy a hengeralakú Üreges térnek, vala­mint minden egyes lábnak egy-egy magot készíteni. Ezen előállítási módot oly hen­geralakú testeknél is alkalmazták, melyek­nek belsejében üregek vannak kiképezve, pl. elektromotorok tokjánál. Ha ily teste­ket két lábbal látták el, tokonként három magot kellett (készíteni, ami természetesen a gyártás lényeges megdrágítását és lassí­tását jelentette. A gyártás lényegesen észszerűbb és gazr daságosabb lesz, ha a jelen találmány sze­rinti öntőformát alkalmazzuk. Eszerint a lábak üreges tere a hengerével egyesítte­tik, úgy, hogy az öntvényhez csak egyetlen mag szükséges. Az öntőforma előállítására szükséges idő ilyképen csak igen kis hár nyada lesz íaz eddig használatos minta elő­állítására szükséges időnek. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy példaképen vett kiviteli alakját mutatja; az 1. ábra egy elektromotor öntőtokja rész­ben metszetben, részben nézetben, míg a 2. ábra az 1. ábra oldalnézete és az: A—B vonal mentén vett metszete. Ezt az öntőformát természetesen úgy formázzák be, hogy a hengertengely füg­gőlegesen álljon. Az (f) lábaknak sinalakú kiképzése által a minta íaz öntőformából függőlegesen kiemelhető, mire a (K) ma­got helyezzük be, mely a lábak helyén az (a) nyúlványokkal van ellátva és végül a formát a fölső szekrény által lezárjuk. • SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Öntőforma hengeralakú üreges testek­hez, két vagy négy ráöntött üreges láb­bal, azáltal jellemezve, hogy a henger belseje ezen lábakkal egyetlen üreges teret alkot úgy, hogy az egész test öntőformájának előállítására egyetlen egy mag elégsége®. 2. Az 1. igényben védett öntőforma foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a lábak külső fölületei a tengely irányával párhuzamosan nincsenek kiug-

Next

/
Thumbnails
Contents