62202. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízhatlan cement előállítására

Megjelent 1914. évi január hó 17-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62202. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Eljárás vízhatlan cement előállítására. HANSEN ASMUS MATTHIAS HEINRICH ÉS NEVE MARTIN CHRISTIAN JOHANNES KERESKEDŐK HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1913 janoár hó 29-ike. Elsőbbsége 1912 január hó 30-ika. Vízhatlan és ki virágzásoktól mentes cement -előállítására már számos eljárást javasoltak. A szabadalmi irodalomban is vannak ha­sonló eszmék letéve. A legtöbb esetben igyekeztek az égetett cementtömeget őrlés előtt még melegen vagy már kihűlt állapot­ban, alkalmas anyagokkal impregnálni és ily módon a szárítás és őrlés után oly cementport kapni, mely vízzel szemben ér­zéketlen, át nem eresztő műkövek készíté­sére, de főleg vakolásra, falazásra és beto­nozásra legyen alkalmas anélkül, hogy asz­faltbevonat vagy más tömítőműveletek utó­lagos alkalmazása válnék szükségessé. Ezen célra állítólag pl. a portlandeementnek szó­dával, hamuzsírral, paraffinnal, ozokerittel, stearinsavas káli és kolofonium elegyével, bitumennel vagy máseffélékkel való keze­lése mutatkozott alkalmasnak. Gipszhez, habarcshoz és némely műkőmasszához olajo­kat, zsírokat, viasznemeket, szappanokat, gumit stb.-t javasoltak. Kísérletek azonban azt mutatták, hogy ily keverékeknek tulajdonított előnyök a leg­több esetben nem is állanak fönn vagy csak más értékes tulajdonságok, pl. a kötőképes­ség rovására érhetők el. Ezzel szemben a találmány tárgya oly eljárás, mellyel a célt, valóban vízhatlan cement előállítását, egyszerű módon és hatá­sosan érjük el anélkül, hogy a cementnek egyéb kitűnő tulajdonságait károsan befo­lyásolnók. A megejtett kísérletek szerint a legjobban a következő keveréket állítjuk elő: 40 rész halzsírt 10 rész sósavval össze­főzzünk. Továbbá 200 rész égetett mészhez oltás céljából 300 rész vizet adunk. Az égetett mésznek oltása közben a fönti, hal­zsírból és sósavból álló meleg oldatot hozzá­adjuk. A mész oltásához használt el nem gőzöl­gött viz ezután teljesen külön válik a keve­rékből olyképen, hogy oly pép marad hátra, melyet rövid ideig száradás céljából magára hagyhatunk és mely klinkerkeménységet vesz föl. Ezen masszából 3—4°/o-ot az őr­lendő cementklinkerhez keverünk és a ke­veréket együttesen finomra őröljük. A szitált termék vízzel stb.-vel szemben teljesen át­hatlan cementet alkot. A keverési arányok, valamint a fogana­tosítás módja megváltoztathatók; ezen vál­toztatásokat az alkalmazott cement termé­szetének és a készítendő termékhez fűzött követelményeknek megfelelően eszközölhet-

Next

/
Thumbnails
Contents