62141. lajstromszámú szabadalom • Vízhevítőberendezés

.Megjelent 1914. évi január hó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62141. szám. H/h. OSZTÁLY­Vízhevítőberendezós. RECTOR GAS LAMP COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1913 jannár hó 15-ike. Találmányunk tárgya berendezés víznek | gőz fejlesztése mellett, vagy anélkül, bár­mely gyúlékony gáz felhasználása által való hevítésére és célja a gázban lévő hő­egységeket a legnagyobb fokban kihasz­nálni. Az alább leírt szerkezetű berendezés alkalmazása által igen nagy hatásfokot érünk el. Csatolt rajzon találmányúnk tárgyát ké­pező berendezésnek két foganatosítás! alakja van példaképpen föltüntetve. A.z 1. ábra az egyik, a vízszintes fogana­tosítási alak függőleges közép metszete, a 2. ábra a második, a függőleges fogana­tosftási alak függőleges középmetszete. (1) a tetszőleges nagyságú és alakú, a (2) összekötő csőcsonkkal ellátott víztartály. A (2) összekötő csőcsonkkal kapcsoljuk a fölhevített víz elvezetésére szolgáló csövet; ; azon esetben pedig, ha a hevítőberendezés gőzfejlesztésére használjuk föl, akkor a (2) összekötő csőcsonkot a pontozottan jelölt (3) gőzdom helyettesíti. Az (1) tartály azon­ban mindkét esetben el van látva a (4) összekötő csőcsonkkal, melyhez a vízbetáp­lálócső kapcsoitatik és mely egy melegvíz­cirkuláeiós rendszerben egy visszatérő cső­összeköttetés gyanánt szolgál. Az (1) tartály j (5) homloklapja levehetően van az (1) tar­tály karimájára csavarolva, az alább leírt célból. Az (5) homloklap fölső részében egy darabban van öntve a (6) elégési kamrával, mely előnyösen az (1) tartályba nyúlik. A (6) elégető kamra mellső végében a (7) lángzó van függőlegesen elrendezve, ezen lángzó előtt pedig a (9) gáztápcsővel közlekedő (8) kúp van elrendezve. A (9) gáztápcső a (10) szabályozó szeleppel van ellátva, a (10) szelep és a (8) lángzókúp között pedig (11) nyílásokkal bír, levegőnek közvetlenül a (7) lángzó előtt lévő (12) kamrába való be­vezetése céljából: a lángzó, mint rendesen, nyílásokkal bír. A (12) kamrában a gázke­verék elemei erősen megritkíttatnak, a kam­rának az alkalmas (13) ritkítókészülékkel való összeköttetése következtében. A (13) készülék ezen foganatosítási alakban egy ; exhaustor. A (6) elégető kamra hátsó falá­ból a (14) csövek indulnak ki és mennek az (1) tartály hátsó végében elrendezett, kamraszerűen kiképezett (15) tárcsába. A föltüntetett több (14) cső helyett lehet ter­mészetesen csak egy (14) csövet is alkal­mazni. A (15) tárcBa a karimájára rácsava­rolt (16) lappal képez kamrát és a kerületén (17) fogakkal bír, melyek a (15) tárcsa ol­dalát — a (17) fogak között — távol tart-

Next

/
Thumbnails
Contents