62046. lajstromszámú szabadalom • Gép répaszeletek sajtolására

SZABADALMI LEIRAS 62046. szám. X/a. OSZTÁLY. Gép répaszeletek sajtolására. LEUTGEB HANS JÓSZÁGIGAZGATÓ BONITZBAN. A bejelentés napja 1913 január hó Ilike. Elsőbbsége 1912 február hó 24-ike. A répaszeleteknek eddigelé szokásos saj­tolása semmiképen sem történik egyenle­tesen, amiért is azok könnyen megromla­nak. Ezen hátrányt a jelen találmány értel­mében azáltal kerüljük el, hogy a szele­tek sajtolására hengerekből álló sajtólóké­sziiléket alkalmazunk, amely működtetésé­hez csak igen kevés munkást igényel s amellett a szeletek sajtelását Egyenlete­sen és jobban végzi. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképeni kiviteli alakja van bemu­tatva, és pedig az, 1. ábrán hosszmetszetben, a, 2. ábrán keresztmetszetben, és a 3. ábrán fölüinézetben. A sajtológép lényegében a kocsi alatt el­rendezett (1) hengerrendszerből áll s maga a kocsi aaon medence fölött mozgattatik el, amelyben ia répaszeleteket rétegenként sajtolni akarjuk. Ha a medencében az első réteg már be van helyezve, akkor arra le­engedjük a hengereket, mely utóbbiak a kocsival együtt előremozogva, ia szeletek sajtolását végzik. Emelés, ill. sülyesztés céljából! a hengerek a (2) keretbe vannak befoglalva, amely keret a (3) tartó segé­lyével a függélyes £4) orsón függ. Ezen orsón a magasság irányában rögzített (5) kúpkerék ül, amely a (7) tengelyen elren­dezett második (6) kúpkerék és a (8, 9) homlckkerékpár közvetítésével a (10) ten­gelyről hajtatik meg. Az (5) kúpkerék for­gatása alkalmával a (4) oraó, éá ezzel együtt a (2) keret a hengerekkeli emelke­dik, illetőleg sülyed. A kereten a (4) orsó két oldalán elrendezett (11) vezetékek a. hengerek által terhelt keret oldalkileingé­sét akadályozzák meg és egyúttal1 annak merevítésére is szolgálnak. Hogy a hengerek mozgásuk alkalmával a vágott anyagot^ előre vagy oldalt el ne tolhassák, az első hengereket könnyebbre, a többieket azonban fokozatosan nehe­zebbre készítjük. Ennek következtében ja; szeletek a hen­gerek előrehaladásakor azok alatt fekve maradnak és részben lepréseltetnek. Az ily módon sajtolt anyag a gép tovább­haladása alkalmával a következő, nehezebb hengerek alá kerül, amelyek a további saj­tolást végzik, míg végül az utolsó és egy­úttal legnehezebb hengerek a saj tolást be­fejezik. A szeleteknek a hengerek elől való kitérése nem állhat bet, mivel az egyes hengerek súlya oly módon van megvá­lasztva, hogy njindegyik henger a vágott

Next

/
Thumbnails
Contents