62030. lajstromszámú szabadalom • Eljárás selyem nehezítésére

. Megjelent 1913. évi december hó 13-án. ' MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62030. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Eljárás selyem nehezítésére. LANDAU & C° CÉG ÉS DR KREIDL IGNÁTZ GYÁROS, MINDKETTŐ WIENBEF. Pótszabadalom az 52245. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 junius hó 22-ike. Elsőbbsége 1910 december hó 5-ike. Az 52245. számú törzsszabadalom szerint a selyem nehezítésére a ritka földek sói közül csak azokat használják, melyek hidrá­tos alakjukban a levegőn nem oxidálódnak, mert ezen oxidációfolyamat; által a rostok szenvednek. A ritka földfémek sói már most azon sajátlagos tulajdonsággal bírnak, hogy egy­mással keverve máskép viselkednek, mint az egyes sók. Ha például vegyileg tiszta ceriumsóból az oxidot előállítjuk, akkor ez majdnem fehér és azon tulajdonsággal bir, hogy sav­ban oldhatatlan. Ha azonban a ceriumsót ezen csoport más sóival keverjük, pl. a didym vagy a lanthan sóival és ezen keve­réket oxiddá alakítjuk át, akkor ezen oxid sötétbarna és azon tulajdonsággal bír, hogy savakban oldódik, mely tulajdonság az oxidok egyszerű összedörzsölésénél nem je­lentkezik. A tiszta ceriumsóból előállított ill. kép­ződő hidrát a levegőn oxidálódik, míg olyan hidrát, melyet valamely ceriumsóból és a ritka földek, különösen a ceritföldek, más sóiból álló keverékből állítunk elő, a leve­gőn csak nehezen vagy egyáltalában nem oxidálódik. A ritka földfémek sókeverékeinek ezen megváltozott viselkedését a találmány sze­rint arra használjuk föl, hogy azon ritka földfémek sóit, melyek hidrátos alakjukban a levegőn könnyen oxidálódnak, különösen a ceriumsókat, a selyem nehezítésére tegyük alkalmassá és pedig a találmány szerint oly- 1 képeü, hogy ezen sókat a ritka földfémek oly sóival keverjük, melyek nem bírnak ezen hátrányos tulajdonsággal, mimellett a keve­rési arányt úgy választjuk meg, hogy a keve­rék hidráttá átalakítva, a levegőn ne oxidá­lódjék. A sók ezen keverési ill. koncentráció aránya gyakorlati úton könnyen megállapít­ható. Ebből a gyakorlat részére annyiban származik előny, amennyiben a ceriumsók és ceritföldek ilynemű keverékeit az izzó­testgyártásnál melléktermény gyanánt kap­ják, mely keverékek a nehezítőfürdő elő­állításához mint kiindulási anyagok már alkalmasak. Megemlítendő, hogy a cerium, didym vagy lanthan sóinak a selyem festésére való föl­használása ismeretes (1. a 97525. sz. német szabadalmat). A festéssel nem célozzák azonban a súlyszaporítást, hanem azt, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents