61992. lajstromszámú szabadalom • Elektromos szabályozó

Megjelent 1913. évi december tió 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61992. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Elektromos szabályozó. THE WESTINGHOUSE ELEKTRIC COMPANY LIMITED CÉG LONDONBAN, MINT SCHAIRER OTTO SORG ELEKTROMÉRNÖK PITTSBURGI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 30-ika. Elsőbbsége Í911 október hó 5-ibe. Jelen találmány elektromos szabályozóra vonatkozik és a találmány célja oly egy­szerű és hatásos feszültség- vagy áram­szabályozó létesítése, melynél a szabályozás azáltal eszközöltetik, hogy egy dinamó elek­tromosgép mezejének gerjesztése megfele­lően beállíttatik. A találmány a csatolt rajzon van föltün­tetve, melyen az 1. ábra egy kiviteli alak vázlatos föltün­tetése, míg a 2. ábra egy másik kiviteli alak hasonló ábrázolása. Az 1. ábra szerint a találmánnyal kapcso­latban föltüntetett rendszer egy főgenerátor­ral bír, melynek (1) armatúrája egy meg­felelő (2, 3, 4) elosztóáramkörrel van össze­kötve és melynek (5) mezőmágnestekercse egy fejlesztő (6) armatúrájából gerjesztő­árammal tápláltatik. A gerjesztő (7) mezőmág­nestekerese a rajz szerint a gerjesztő arma­túrájából tápláltatik, azonban tetszés szerint bármely más megfelelő forrásból táplálható. A (7) mezőmágnestekerccsel a (8) ellenállás van sorozatosan kapcsolva, mely egy relais­nek helytálló (9) és mozgatható (10) kontaktusa által rövidre zárható. A relais egy továbbá helytálló (11) és mozgatható (12) kontak­tussal van ellátva, mely kontaktuspár arra szolgál, hogy egy (13) ellenállást rövidre zárjon vagy e rövidzárást megszüntesse. A (13) ellenállás egy segédfejlesztő (14) mező­mágnestekercsével van sorozatosan össze­kötve. A segédfejlesztő (15) armatúrája bár­mely alkalmas erőforrás által hajtható, azon­ban a rajz szerint célszerűen egy (16) mo­tor által hajtatik, mely a (2, 3, 4) áramkör­ből kapja az energiát. Ez a mótor és a segédfejlesztő egy motorgenerátor csoportot képez. A (9—12) kontaktusokkal fölszerelt relais egy működtető (18) elektromágnestekerccsel van ellátva, melyet a segédfejlesztő táplál árammal és melynek áramkörét az össze­működő helytálló és mozgatható (19, 20 kontaktusok szabályozzák, mimellett a helyt­álló (19) kontaktus előnyösen a (21) rúgó végére van szerelve, vagy más módon van rugalmasan elrendezve. A mozgatható (20) kontaktust a (23) emeltyű tartja, mely kü­lönböző pontjain csuklós összeköttetésben áll a működtetésére elrendezett elektro­mágneses berendezéseknek (24) és (25) mag­jaival vagy más mozgatható részeivel. A

Next

/
Thumbnails
Contents