61987. lajstromszámú szabadalom • Szivarbábsajtó

Megjelent 1913. évi december hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI J||gjg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61987. szám. X/c. OSZTÁLY. Szivarbábsajtó. IFJ. VÁNGEL KÁROLY GYÁRIGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 április hó 3-ika. A fából készült szivarbábsajtók azon nagy hátrányt, mutatják, hogy az egyik mintafél éles szélei rövid használat után már .kitö­redeznek. Ezenfölül a szivarbábokon az első sajtolás után ía két mintaféli érintkezési he­lyein kiálló dohánylevélrészek mutatkoz­nak, melyeket a szivarbábokról csakis úgy lehetett eltüntetni, hogy azokat kissé el­forgatva, újból sajtolták. A jelen találmány tárgyát képező s a csa­tolt rajzon egy kiviteli alakjában föltűn­te,tett szivarbábsajtó a fönti hátrányokat kiküszöböli, Az 1. ábra ja szivarbábsajt,6 egy részének hosszmetszete, a 2. ábra laz alsó mintafél oldalnézete és a 3. ábra alaprajza. A szivarbábsajtió ismert módon két (a, b) részből áll, melyekben (c, d) vájatok ak­ként vannak kiképezve, hogy a két részt egymásra illesztve, ezen vájatok a szivar­báboknak megfelelő alakú üregeket képez­nek, melyekben a szivarbábok sajtoltatnak. A találmány értelmében már most a (d) üregeket határoló (e) élek vékony (f) acél­lemezek által képeztetnek, melyek a szivar­báb alakjának megfelelően meg vannak haj­lítva és a mintadarabon megfelelően meg vannak erősítve. A rajzon föltüntetett ki­viteli alaknál a sajtóminták mindegyike két részből áll és pedig a célszerűen, fából ké­szült külső vagy tartórészből ésj az ebbe kellően beágyazott, a tulajdonképeni min­tát képező belső (g, h) részből, mely cél­szerűen valamely képlékeny és utóbb meg­keményedő masszából, plt a gealit név alatt ismeretes masszából készül1 . Az (f) acélle­mezek, mint az 1. ábrán látható, ezenmasz­szába be vannak eresztve-, miáltal kellő szi­lárdan tartatlak és a masszát isi jóli össze­tartják. Hogy a szilárdságot még* jobban fokozzuk, az (f) acéllemezek (i) áttörések­kel bírnak, melyekbe ia massza behatol és így a massza és, a lemezek szilárdabb ösz­szekötését létesíti. Az (f) acéllemezek két lényeges előnyt biztosítanak, először is a minta (e) élei nem töredeznek ki, mivel az :acél! és az azt tartó massza igen szilárd, másrészt ezen (e) élek oly élesre készíthetők, hogy az esetleges kiálló dohányrészekét élesen, levágják úgy, hogy a bábok mindjárt az első sajtolás után kellő sima fölülettel Ikerülnek ki a sajtóból és a máisodik sajtolás fölösle­gessé- válik. Természetes, hogy iaz (f) lemezek nem­csak acélból, hanem bármily megfelelően kemény fémből is készíthetők.

Next

/
Thumbnails
Contents