61964. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémeknek fölületekre való elektromos ráolvasztására

.• • Megjelent 1913. évi december liő 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61964. szára. XVI/e. OSZTÁLY. Eljárás fémeknek fölöletekre való elektromos ráolvasztására. SLAUGHTER & COMPANY LIMITED CÉG LONDONBAN. A bejelentés napja 1813 január hó 7-ike. A találmány tárgya oly eljárás, amelynél egy fémelektródát elektromos áram segé­lyével megolvasztunk és a megolvasztott fé­met fémfölületre vagy fémfölületekre hagy­juk lerakódni, amelyekre az elektróda fémje ilykép ráolvad. A találmány szerint a szigetelőanyaggal bevont elektródát a munkadarabra egy súly segélyével vagy más alkalmas módon' rá­szorítva tartjuk úgy, hogy az elektródának csupasz vége az egész művelett alatt közel marad a munkadarabhoz Az elektróda ívalakban meggörbített vagy pedig egyenes is lehet, ez utóbbi esetben annak egyik támaszték segélyével tartjuk távol a munkadarabtól. A mellékelt rajzon a találmánybeli eljá­rás két foganatosítási módja van példaké­pen vázlatosan föltfontetve, még pedig egy elkoptatott sinfej kijavítására alkalmazva. Az 1. ábra szerint az elektróda egy szi­getélőanyagból áll, amely egy egyenáramú áramforrás pozitív sarkával van összekötve és amelyet az áramforrás negatív sarkáva kapcsolatban álló (c) sinre helyezünk rá, még pedig a sínhez rézsútos helyzetben. Az elektródaszalag egyik vége alá e célbó egy (d) tömböt helyezünk és a szalagot egy (e) súly segélyével szorítjuk le. Amint a fényív létrejön, a (b) bevonat megolvad és salak gyanánt hat, a szalag fémanyaga pe­dig a sinre rakódik le és arra ráolvad. A fényív a szalag hossza mentén visszafelé mozog. A szalag végét állandóan a sinfölü­letnek szorítjuk, azonban a (b) bevonat a szalagvégnek a sinfölülettel való közvetlen érintkezését gátolja. A 2. ábra szerint tömb által álátámaszúott egyenes elektróda helyett az elektródát ívalakbanmeggörbítve alkal­mazzuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás fémeknek fölületekre való elektro­mos ráolvasztására, amelynél egy szige­telőanyaggal bevont elektródát elektro­mos fényív segélyével olvasztunk meg, azáltal jellemezve, hogy az elektródát súllyal vagy más egyenértékű eszközzel szorítjuk rá a munkadarabra úgy, hogy az elektróda csupasz vége az egész munka folyamán közel marad a munka­darabhoz. I rajzlap melléklettel.) © pauk* !8zv£ni1ár8a8ác mgmdaja auoapgm*

Next

/
Thumbnails
Contents