61945. lajstromszámú szabadalom • Újítás borsajtókon

Megjelent 1913. évi december hó 9-én. __ MAG\. ^ KIR. SZABADALMI jBd HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ' 61945. szám. X/b. OSZTÁLY. Újítás bor sajtókon. PREIZLER MÓR GÉPGYÁROS DEBREGZENBEN. A bejelentés napja 1912 janius hó 20-ika. Jelen találmány tárgya borsajtókon esz­közölt két újítás, mely abban áll, hogy a forgat|ószerkezet golyós csapágyazással bír oly célból, hogy egyrészt az egymáson forgó alkatrészek lehetőleg csekély ko­pásnak legyenek alávetve, másrészt pedig, hogy a hajtásnál szükséges erőkifejtés is lehető csekély legyen. A másik újítás ab­ban áll, hogy a kád a sajtoló oszlopához erősített csuklós pántjai körül egy emelő­rúd segítségével könnyen fölemelhető és kiforgatható, ami a cefrének kiszedését és egyáltalában a sajtolás előtti és utáni kádmunkát nagyon megkönnyíti. A mellékelit rajzban a találmány tárgyát képező újítások vannak föltüntetve, éspe­dig az 1. ábrán a golyós csapággyal és sarni­rokkal ellátott sajtolóberendezés elölnézet­ben, iá 2. ábrán fölülnézetben, ;a sajtoló csavar­orsójának eltávolításával, kiforgatott hely­zetben, a 3. ábrán a golyós csapággyal ellátott forgatószerkezet függőleges metszetben s a 4. és 5. ábrán részletrajzok vannak föl­tüntetve. Az (1) csavarorsó forgatása a (2) csap­jára erősített (3) hüvelyre fölékelt (4) for­gatótárcsával történik, melynek (8) mé­lyedésébe (4. és 5. ábra) a rézsútosan le­élezett végű (7) forgatópecek nyúlik. Ezen forgatópeckek elforgatása a kivehető (6) forgatórúddal ellátott (5) forgatókorong­gal történik, amelyet egyik értelemben for­gatva, a (4) forgatótárcsát és így az (1) csavarorsót elforgatjuk, míg a másik ér­telemben forgatva, a (7) peckek az egyik (8) mélyedésből a szomszédos mélyedé­sekbe mennek át úgy, hogy a (6) rúd egy bizonyos irányú elforgatásánál a csavar­orsó is elforog. Ha már egy bizonyos nagyságú sajtolási ellentállást elértünk, a (8a) sajtolótalp (9) oldalnyúlványában szilárdan megerősí­tett (10) csap körül elforgatható (11) for­gatorúdba helyezzük a (6) rudat s a (14) rögzítő szöget az (5) forgatókorong (12) vagy (13) fúrásába s a (11) forgatórúd megfelelő (15) mélyedésébe dugjuk be, asze­rint, hogy az áttételt mily nagyra akarjuk választani. Minthogy a (2) sajtolócsavar által kifej­tett nyomás a (8a) sajtolótalpra hat, en­nélfogva a találmány szerint a (16) kétsoros golyós csapágyazást alkalmazzuk a két fö­lület közé, hogy egyrészt a kopást, más-

Next

/
Thumbnails
Contents