61902. lajstromszámú szabadalom • Javítás venyigekések vezetőszerkezetén

Megjelent 1913. évi december hó 5-én. 5 MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL •2 *\ SZABADALMILEIRAS 61902. szám. X/b. OSZTÁLY. Javítás venyigekések vezetőszerkezetén. HIRSGHL & C° CÉG WIENBEN. Pótszabadalom az 58557. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1913 március hó 4-ike. Jelen találmány tárgya az 58557. sz. sza-Vadalomban védett venyigekés javítása, mely venyigekés a lemetszendő venyigék ve­zetése céljából a késen alkalmazott tá­masszal van ellátva. A törzsszabadalomban leírt szerkezet­nél a csúszóhüveilyel ellátott vezető­csap és a kés közötti távolság meg nem változtatható úgy, hogy a metszési szög a a venyigék vastagsága .szerint növekszik vagy csökken. Azon célból, hogy ezen met­szési szög nagyságát bizonyos határokon belül változtatni lehessen, nevezetesen, hogy ezen szöget la venyigék vastagságán tói függetleníthessük, a. találmány szerint a venyige részére alkalmazott vezetőszerv­nek a késtől való távolsága beállítható. A mellékelt rajz 1. lábrájában a találmány tárgyát ké­pező venjpgekés nézete, a 2. iábrában alaprajza, a> 3. ábrában pedig az 1. ábra A—B vonala szerinti metszete van föltüntetve. Amint a rajzból látható, a kés (n) nye­lén az (o) hüvely van megerősítve, amely­ben a (h) vezetőszervet hordó (t) kártol­ható' el. Ezen (t) kar az (o) hüvelyben az (a) szorítócsavar segélyével tetszőleges ál­lásban rögzíthető. A (t) kar eltolása által a (h) vezetőrésznek az (m) pengétől való távolságát változtathatjuk. Ennek folytán •módunkban van azon szöget, amely alatt a venyigéket levágjuk, megváltoztatni, ill. a, vékonyabb és vastagabb venyigéknél ugyan­azon metszési szöget biztosítani. SZABADALMI IGÉNY. Az 58557. sz. szabadalomban védett ve­zetőszerkezettel ielliátott venyigekés ja­vítása., jellemezve azáltal, hogy a ve­nyige számára alkalmazott vezetőszerv beállíthatóan van elrendezve ügy, hogy a kés pengéjétől való távolsága változ­tatható. (1 rajzlap melléklettel.'' 'ALIAS BÉ3ZVÉNV1ÁR6A8ÁQ NYOMDÁJA EU0APE8TEM

Next

/
Thumbnails
Contents